Xử lý các trường hợp viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn

Trường hợp 1: 2 bên viết hóa đơn bị sai các chỉ tiêu mà không ảnh hưởng đến số tiền (Ví dụ như Sai mã số thuế, Sai tên công ty, Sai địa chỉ, Sai đơn vị tính, Sai về số tiền viết bằng chữ….) thì theo như VBHN số 17; TT26 cũng như TT39 xử lý như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

 • Trường hợp 1: Sai tên và địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế cho dù 2 bên đã kê khai thuế hay 2 bên chưa kê khai thuế thì đều làm giống nhau

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 3 của TT26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

-> VẬY CHỈ CẦN LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI), kèm biên bản này với tờ hóa đơn sai đó là được.

Ví dụ mẫu biên bản điều chỉnh về sai tên Công ty chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà không thu hồi hóa đơn như sau:

0

 • Trường hợp 2: Sai mã số thuế của người mua hoặc người bán Hoặc sai đơn vị tính; Hoặc sai số tiền viết bằng chữ; Hoặc sai ngày tháng năm….. Nói chung là sai mà không ảnh hưởng đến số tiền thì sẽ xử lý như thế nào?

+ Nếu 2 bên chưa kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Kết luận: Lập biên bản thu hồi hóa đơn và viết hóa đơn mới nếu 2 bên chưa kê khai thuế (VÀ THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI). Còn nếu lập mà chưa giao thì đơn giản là hủy và viết lại mà không cần lập biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mà 2 bên chưa kê khai thuế

1

+ Nếu 2 bên đã kê khai thuế: Căn cứ Điểm 2 Điều 20 của TT39

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Kết luận: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và viết 1 hóa đơn điều chỉnh (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN VIẾT SAI)

Với trường hợp 2 này (sai mà không ảnh hưởng đến số tiền và đã kê khai thuế ) thì có 2 Cơ quan thuế là (HCM và Long An) đã trả lời giống nhau, các bạn tham khảo

 • Theo như CV hướng dẫn CV 4099/CT-TTHT Của Cục thuế HCM ngày 2/6/2014 như sau:
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

Kết luận CV 4099: Về xử lý cách viết hóa đơn điều chỉnh là phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì về cách hướng dẫn kê khai không còn phù hợp nữa. Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế nên không cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 nữa.

 • Theo CV 1402/CT-TTHT của Cục thuế Long An ngày 21/08/2015

3

Kết luận CV 1402: Về xử lý cách viết hóa đơn điều chỉnh là phù hợp cũng như hướng dẫn xử lý cách kê khai.Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế nên không cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 nữa.

Tham khảo mẫu hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp viết sai những chỉ tiêu không ảnh hưởng đến thuế và đã kê khai thuế thì 2 lập biên bản điều chỉnh và lập hóa đơn điều chỉnh

1. Mẫu Lập biên bản điều chỉnh

5

2. Mẫu hóa đơn điều chỉnh

3

KẾT LUẬN CHUNG CẢ 2 CÔNG VĂN

Cả 2 CV đều hướng dẫn giống nhau là 2 bên LẬP BIÊN ĐIỀU CHỈNH VÀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH (KHÔNG THU HỒI HÓA ĐƠN CŨ). Đúng cho đến thời điểm hiện tại

Theo mới nhất thì hóa đơn điều chỉnh này các bạn không cần phải kê khai trên phụ lục 01-1 (đối với bên bán) và phụ lục 01-2 (đối với bên mua). Vì từ 1/1/2015 trở đi là không còn phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 cho cơ quan thuế. Các công việc và Lập biên bản điều chỉnh và Lập hóa đơn điều chỉnh là nhằm mục đích hoàn thiện lại chứng từ cho đúng với quy định của TT về hóa đơn.

Trường hợp 2: Khi viết hóa đơn sẽ xảy ra trường hợp là hóa đơn viết sai những chỉ tiêu trên hóa đơn mà ảnh hưởng đến số tiền (Ví dụ sai thuế suất, sai đơn giá, sai số lượng) mà 2 bên đã kê khai thuế rồi thì sẽ xử lý như thế nào (Trường hợp mà chưa kê khai thuế thì 2 bên chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết hóa đơn mới là xong)

Trả lời:

Theo như điểm 3 Điều 20 của VBNH số 17/VBNH-BTC ngày 17/06/2015 như sau:
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

1.Hai bên ngoài lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai (Số lượng, Đơn giá, , thuế suất ..). Trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh của Tờ hóa đơn Số; Mẫu số; Ký hiệu ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn.

2.Bên bán không cần thu hồi hóa đơn cũ, bên mua cũng không phải trả lại hóa đơn cũ

3. Bên bán lập hóa đơn GTGT điều chỉnh những chỉ tiêu bị viết sai ảnh hưởng đến thuế y như trong biên bản điều chỉnh đã thể hiện. Ghi nhớ là không được viết hóa đơn dưới dạng số âm

Ví dụ 1 VỀ SAI ĐƠN GIÁ: Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm mua 12 máy tính LENOVO của công ty TNHH Phong Vũ, đơn giá: 22.000.000đ/chiếc (chưa thuế VAT), theo HĐ số 0000123, ký hiệu: PV/14P, ngày 30/01/2014. Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ hàng và đã kê khai thuế tháng 1/2014. Đến ngày 22/05/2014 Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn trên. Giá đúng trên hóa đơn là 20.000.000 (chưa thuế VAT) nhưng đơn vị đã viết là 22.000.000.

Giải bài toán trên với trình tự thực hiện như sau:

Sau khi phát hiện ra sai sót thì bên công ty Phong Vũ và công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm phải lập biên bản ghi nhận sai sót ghi rõ sai sót.

7

Ngày 22/5/2015 Cty Phong Vũ lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính LENOVO giảm xuống 2 triệu theo mẫu sau:

8

Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh trên như sau:
Theo như hướng dẫn của CV3430/TCT-KK ngày 21/08/2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn Cục thuế Tp.Đà Nẵng như sau:

9

 • Vậy với hướng dẫn của Tổng Cục thuế thì bên bán và bên mua kê khai hóa đơn điều chỉnh này tại tháng phát sinh điều chỉnh hóa đơn (tháng 5/2014) như sau:
 • Bên bán: Kê khai âm hóa đơn này tại phụ lục 01-1.Và số liệu bảng kê này sẽ tự động nhảy qua tờ khai, như các bạn học bài trước thì kể từ tháng 1/2015 trở đi khi kê khai thuế GTGT thì không phải gửi phụ lục 01-1 và 01-2 nữa
 • 10
 • Bên mua:Kê khai âm hóa đơn điều chỉnh này tại phụ lục 01-2.Và số liệu bảng kê này sẽ tự động nhảy qua tờ khai, như các bạn học bài trước thì kể từ tháng 1/2015 trở đi khi kê khai thuế GTGT thì không phải gửi phụ lục 01-1 và 01-2 nữa.
 • 11
 • Nhưng theo quan điểm cá nhân của Tôi: thì trường hợp Cơ quan thuế hướng dẫn kê khai tại tháng phát hành hóa đơn điều chỉnh là chưa phù hợp với Quy định. Vì nếu làm như vậy thì giả sử tháng 1/2014 Bên bán cố tình viết đơn giá sai thấp hơn so với giá đúng thì sao (Ví dụ đơn giá đúng là 20 triệu nhưng bên bán viết đơn giá có 1 triệu vậy chênh lệch là 19 triệu)=> Lúc này mà tại tháng 5/2014 phát hiện ra và lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai tại tháng 5/2014 thì nhà nước sẽ thất thu thuế tại tháng 1/2014 => Do đó các bạn tự suy luận ra nhé.Vì sao tôi nói như vậy, các bạn xem ví dụ 2 thuế lại hướng dẫn là kê khai bổ sung khi viết sai thuế suất. Bởi vì bản chất đây là do sai của kỳ trước đã kê khai nên bắt buộc kê khai bổ sung là phù hợp

Ví dụ 2: TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI THUẾ SUẤT (Cao hơn hoặc thấp hơn lúc ban đầu)

Ngày 10/3/2014 Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm viết hóa đơn cung cấp dịch vụ kế toán tháng 3/2014 cho Công ty TNHH Dịch vụ Tâm An đã viết thuế suất là 5% trên tổng trị giá đúng chưa VAT là 20 triệu. và 2 bên đã kê khai thuế trong tháng 3/2014.Biết thuế suất GTGT đúng là 10%
Ngày 15/5/2014 , Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ kế toán thuế An Tâm
đã phát hiện ra trường hợp trên thì xử lý như thế nào?

Giải bài trên như sau:
Hai bên làm biên bản điều chỉnh giữa 2 bên đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai thuế suất.

• Biên bản điều chỉnh

12

Hóa đơn điều chỉnh (Cách ghi hóa đơn điều chỉnh như sau)
– Thông tin người mua hàng các bạn ghi đầy đủ như hoá đơn trước.
– Tại cột: Tên hàng hóa dịch vụ các bạn ghi: Điều chỉnh giảm thuế suất và tiền thuế của hóa đơn số…k‎ý hiệu…ngày…tháng…năm…
– Các chỉ tiêu còn lại như: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng các bạn không ghi . Chú ý ở hóa đơn cũ các chỉ tiêu này không sai, nên không ghi vào hóa đơn điều chỉnh. Chỉ ghi những phần cần điều chỉnh với hóa đơn trước đó.
– Cột hình thức thanh toán: trả bằng tiền gì thì ghi tiền đó (không ghi cũng không sao, vì đây là chỉ tiêu không bắt buộc)
– Dòng thuế suất: Các bạn ghi % thuế suất điều chỉnh tăng hay giảm. Ví dụ: hóa đơn trước các bạn ghi 10% nhưng thực tế hàng hóa đó chỉ chịu thuế 5%=> ở hóa đơn cũ các bạn đã ghi 10%. Vậy là cần điều chỉnh giảm 5%. Nên các bạn ghi 5% vào mục thuế suất của hóa đơn điều chỉnh.
– Dòng tiền thuế: ghi số tiền thuế theo mức thuế suất cần điều chỉnh giảm.
(Thuế suất điều chỉnh nhân với số tiền ở dòng cộng tiền hàng ở hóa đơn cũ sai cần điều chỉnh)
– Dòng tổng cộng thanh toán ghi số tiền thuế GTGT cần điều chỉnh giảm
Chú ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm, cụ thể hóa đơn điều chỉnh như sau:

0

Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất GTGT như sau:

+ Cục thuế HCM: Theo như hướng dẫn của CV 8993/CT-TTHT ngày 21/11/2012 của Cục thuế HCM hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty trực tiếp ký hợp đồng với Công ty ở nước ngoài thực hiện dịch vụ lắp đặt, bảo trì máy móc, hỗ trợ cho các tổ chức tại Việt Nam theo chỉ định của Công ty nước ngoài thì dịch vụ này phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Trường hợp từ tháng 05/2011 đến tháng 09/2012 Công ty đã lập hoá đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 0% nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty thì Công ty và bên mua lập biên bản ghi rõ sai sót và lập hoá đơn điều chỉnh lại thuế suất theo quy định tại khoản 3 điều 18 chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên. Hoá đơn này làm căn cứ để Công ty kê khai điều chỉnh bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5 điều 9 chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC. (BÂY GIỜ LÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 10 CHƯƠNG II CỦA TT156/2013/TT-BTC ).=> Vậy là bên bán và bên mua kê khai bổ sung tại tháng bị sai

+ Tổng Cục thuế: Xem CV Số: 70 /TCT- CS ngày 6/1/2011V/v: vướng mắc về chính sách thuế và xử lý vi phạm về thuế ngày 6/1/2011 hướng dẫn về cách xuất hóa đơn điều chỉnh sai thuế suất và hướng dẫn kê khai bổ sung, cụ thể như sau:

2. Lập hoá đơn ghi sai thuế suất GTGT:

Tại điểm 5.1 và điểm 5.2 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện. ”

Tại điểm 2.9 mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2.9. Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.”

Tại điểm 1.2a mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:
“Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và hướng dẫn tại Mục IV, Phần B Thông tư này. Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:
Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT”.

Tại điểm 1.2b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:
Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT; Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp phát hiện hoá đơn GTGT đã xuất của năm 2008, năm 2009 cho cùng 1 khách hàng ghi sai thuế suất GTGT theo quy định, đến nay doanh nghiệp phát hiện ra thì doanh nghiệp và khách hàng thực hiện điều chỉnh hoá đơn theo quy định. Trường hợp này doanh nghiệp được viết hoá đơn điều chỉnh tăng thuế suất cho các hoá đơn đã lập sai. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện việc ghi sai mức thuế suất thuế GTGT áp dụng và điều chỉnh làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại điểm 5.1 và 5.2 mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý theo hướng dẫn tại điểm 1.2a và 1.2b mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 4/9/2007 hoặc điểm 1.2a và 1.2b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 (đối với trường hợp phát sinh từ ngày 1/1/2009).
 Dựa vào hướng dẫn của CV70 của Tổng cục thuế và CV 8993 của Cục thuế HCM thì trong trường hợp trên cả bên bán và bên mua phải kê khai bổ sung tại tháng kê khai sai thuế suất mà không phải kê khai tại tháng lập hóa đơn điều chỉnh
– Bên bán->Xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất ->Thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 3/2014 giảm VAT đầu ra 1.000.000 xuống=> Nếu làm tăng số thuế phải nộp thì phải nộp truy thu và nộp phạt theo quy định tại hướng dẫn tại Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
– Bên mua -> Dựa vào hóa đơn điều chỉnh để tiến hành kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 3/2014 giảm VAT đầu vào 1.000.000 xuống theo hướng dẫn tại Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào hai bên cũng lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh. Giả sử rằng hai bên không suất hóa đơn điều chỉnh mà chấp nhận hóa đơn sai thuế suất như trên và Khi Cơ quan thuế xuống kiểm tra phát hiện ra trường hợp này thì hai bên sẽ xử lý như thế nào?

Giải pháp: Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Điểm 5 của Điều 12 TT219/2013/TT-BTC 

+ Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

+ Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

-> Vậy là hóa đơn mà sai thuế suất nhưng bên bán và bên mua không điều chỉnh mà cơ quan thuế vào phát hiện thì vẫn chấp nhận là HÓA ĐƠN HỢP PHÁP VÀ VẪN CHẤP NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ còn thuế VAT thì xử lý theo hướng dẫn như trên (Tức là tại Điểm 5 Điểu 12 của TT219).


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ