VIẾT HÓA ĐƠN SAI, TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN ???

*Câu hỏi: Viết hóa đơn sai trong trường hợp nào sẽ THU HỒI LẠI HÓA ĐƠN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

*Trả lời:
Theo như : Tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

🚺1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.”

⏩ vậy trường hợp này viết hóa đơn mà chưa giao cho người mua nhưng phát hiện sai thì thu hồi lại hóa đơn và gạch chéo vào hóa đơn, không cần lập biên bản thu hồi hóa đơn (thu hồi hóa đơn đã lập)

🚺2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ HOẶC hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

⏩ vậy trường hợp này viết hóa đơn và đã giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa hoặc hóa đơn đã lập giao cho người mua và đã giao hàng hóa nhưng bên mua và bên bán chưa kê khai thuế mà phát hiện sai thì 2 bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (và thu hồi lại hóa đơn đã lập)

🚺3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

⏩ vậy với trường hợp hóa đơn đã lập và 2 bên đã kê khai thuế mà phát hiện sai thì không được lập biên bản thu hóa đơn mà lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh (không thu hồi hóa đơn đã lập trước đó.)


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k