TÓM TẮT CÁCH NHỚ CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỄ NHỚ “DÀNH CHO NGƯỜI ĐANG HỌC KẾ TOÁN” NHƯ SAU

🌎NGUYÊN TẮC: Nên dựa vào ý nghĩa của từng báo cáo từ đó suy ra nhớ cách lập

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

📔1.Bảng cân đối kế toán: Thể hiện tài sản và Nguồn hình thành nên tài sản TẠI 1 THỜI ĐIỂM=> Vậy cách lập là Tài sản là Loại 1 và Loại 2. Nguồn hình thành nên tài sản là loại 3 và 4=> SUY RA CÁCH LẬP LẤY SỐ DƯ TỪ LOẠI 1 CHO ĐẾN LOẠI 4 để lập Bảng cân đối kế toán

📔2. Kết quả kinh doanh: Là thể hiện lãi lỗ của Công ty trong 1 thời kỳ. Mà lãi lỗ là Doanh thu -Chi phí. Mà doanh thu là loại 5;7 và Chi phí là loại 6;8=> Vậy lập KẾT QUẢ KINH DOANH lấy từ loại 5 cho đến loại 8 kết chuyển vào loại 9 để lập

📔3. Lưu chuyển tiền tệ: Thể hiện dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp trong `1 thời kỳ. Vậy dòng tiền vào là thu tiền (Bên nợ TK 111;112;113;1281). Dòng tiền ra là Chi tiền (Bên có TK 111;112;113;1281). VẬY để lập LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ thì Lấy sổ cái của TK 111;112;113;1281. Nhưng chủ yếu là lấy TK 111;112

📔4. Thuyết minh báo cáo tài chính: Giải thích số liệu chi tiết cho 3 mẫu báo cáo trên => Vậy để lập được thuyết minh thì chi tiết số liệu cho 3 mẫu báo cáo trên. Càng chi tiết càng tôt để người đọc dễ hiểu. Muốn hiểu chi tiết các số liệu của 3 mẫu báo cáo trên thì các BẠN ĐỌC THUYẾT MINH SẼ THẤY VẤN ĐỀ ĐÓ.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k