TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 2018

CÂU HỎI: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP THEO LƯƠNG theo quy định tại khoản 1 Điều này (ĐIỀU 30 CỦA TT59/2015/TT-BLDTBXH NGÀY 29/12/2015) và CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, được hiểu như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

TRẢ LỜI:
👉Ý 1: MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP THEO LƯƠNG theo quy định tại khoản 1 Điều này (ĐIỀU 30 CỦA TT59/2015/TT-BLDTBXH NGÀY 29/12/2015) NHƯ SAU:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

GIẢI THÍCH :”điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 như sau:”

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

=> KẾT LUẬN: Vậy tại điểm b khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 “b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động”=>KO PHẢI LÀ PHỤ CẤP ĐÓNG BHXH

👉Ý 2: và CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

=> KẾT LUẬN: Vậy tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 “b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.=> CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC KHÔNG GHI SỐ TIỀN CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MÀ NÓ GẮN VỚI KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THÌ KHÔNG PHẢI CHỊU BHXH.

=> VẬY CÁC BẠN BIẾT PHẢI GHI LÀM SAO TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ TỐI ƯU SỐ TIỀN BHXH PHẢI NỘP RỒI NHÉ.

Các bạn lấy TT 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và TT 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 ra đọc nhé.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k