Thuế GTGT của hàng hóa khuyến mại có được khấu trừ toàn bộ nếu chi phí khuyến mại vượt mức quy định

[quote_box_center]Đây là 1 trong các bài viết trong hàng loạt bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Khóa học thực hành thực tế ; Khóa học kế toán sơ cấp do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ TOÀN BỘ KHÔNG? NẾU CHI PHÍ KHUYẾN MẠI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐƯỢC TRỪ TOÀN BỘ

Câu hỏi: Chi phí bị khống chế (ví dụ quảng cáo, khuyến mại…) vượt mức khống chế theo quy định của TT78 về thuế TNDN thì thuế VAT đầu vào có được khấu trừ toàn bộ hay chỉ khấu trừ tương ứng với phần chi phí được chấp nhận là chi phí được trừ?

Trả lời:

  • Điểm 1;5 Điều 14 của TT219 “Nguyên tắc xác định thuế VAT đầu vào được khấu trừ”

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.
5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

  • Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
  • c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.
  • c.6. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

So sánh 2 điểm này của Thông tư 129 và Thông tư 39 là hoàn toàn giống nhau về điểm Nguyên tắc khấu trừ thuế VAT đầu vào

  • Căn cứ vào Công văn trả lời 2479/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 20/07/2011 trả lời cho Cục thuế tỉnh Khánh Hòa V/v Chính sách thuế GTGT như sau:

Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

  • Căn cứ vào quy định nêu trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định sẽ được khấu trừ toàn bộ, không phân biệt khi tính thuế TNDN xác định chi phí được trừ hay không được trừ.
  • Như vậy, trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nhưng các khoản chi phí nói trên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp thì thuế GTGT đầu vào tương ứng của các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT.

Minh họa Hình ảnh của CV2479

thuế giá trị gia tăng

⇒ Căn cứ vào sự trả lời của CV 2479/TCT-KK của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế Khánh Hòa là dựa vào TT129 mà TT219 tại điểm này là hoàn toàn giống với TT129. Do đó, thuế VAT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho khuyến mại quảng cáo..nhưng chi phí khuyến mại, quảng cáo vượt mức quy định về Thuế TNDN thì phần VAT đầu vào vẫn được khấu trừ toàn bộ mà không phải bị khống chế tương ứng với phần chi phí được chấp thuận

Nguồn: CV2479/TCT-KK ngày 20/07/2011; TT129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 ;TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Download bài viết: ThueVATdauvaoduockhautrucuahanghoakhuyenmaiVUOTMUCKHONGCHE

Download CV2479:CV 2479_Thue VAT đuoc khau tru toan bo


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ