THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐÃ GỬI CHO THUẾ MÀ SAI THÌ CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

CÂU HỎI: Trường hợp Cty đã lập Thông báo phát hành hoá đơn hoặc Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mà bị sai và đã gửi qua mạng cho Cơ quan thuế. Sau đó phát hiện ra trước khi Cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra và Cty đã lập lại và gửi lại theo đúng quy định thì có bị PHẠT không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

TRẢ LỜI: Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 của Nghị định 49/2016 (Có hiệu lực 1/8/2016) như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định”.

=>NHƯ VẬY NẾU LẬP SAI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN HOẶC BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN VÀ TỰ PHÁT HIỆN RA VÀ LẬP GỬI LẠI trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì SẼ KHÔNG BỊ PHẠT. Còn nếu không tự lập lại mà để như vậy thì sau này cơ quan thuế kiểm ra và phát hiện thì sẽ bị xử phạt từ 200.000 đến 1.000.0000


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k