THỜI GIAN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ THEO THÁNG VÀ THEO QUÝ

1)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO THÁNG VÀ NỘP THUẾ THÁNG:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng. Nếu kê khai theo tháng có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế.

Ví dụ: Tháng 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của tháng 1/2015 là từ ngày 1/2/2015 đến 20/2/2015 và nếu công ty có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian nộp thuế cũng chính là thời gian trên

2)THỜI GIAN KÊ KHAI THEO QUÝ VÀ NỘP THUẾ QUÝ:

Thời gian kê khai theo quý là 30 ngày kế từ ngày kết thúc quý. Nếu kê khai theo quý mà có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian kê khai cũng chính là thời gian nộp tiền thuế.

Ví dụ: Quý 1/2015 thì thời gian kê khai thuế GTGT của quý 1/2015 là từ ngày 1/4/2015 đến 30/04/2015. Nếu công ty có số thuế GTGT phải nộp thì thời gian nộp thuế cũng chính là thời gian trên


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k