Trang chủ Tags Trốn doanh thu

Tag: trốn doanh thu

CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG TƯƠNG ỨNG VỚI DOANH THU TÍNH...

☀CÂU HỎI: Tại Khoản 2.30 tại Điều 5 của TT96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 7 của TT78/2014 VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC...