Trang chủ Tags Câu hỏi trắc nghiệm

Tag: câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tiền lương

Câu 1: Các hình thức trả lương cho người lao động: A. Tiền lương theo thời gian B. Tiền lương tính theo sản phẩm C. Tiền lương...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài sản cố định

Câu 1: Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình? A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán các khoản phải thu và...

Câu 1: Nợ phải thu thuộc loại: A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn C. Nguồn vốn D. Tất cả đều sai Câu 2: Các khoản...

Câu hỏi trắc nghiệm vốn bằng tiền

Câu 1: Vốn bằng tiền của doanh nghiệp gồm: A. Tiền mặt tại quỹ B. Tiền gửi ngân hàng C. Tiền đang chuyển D. Tất cả đều đúng Câu...

Bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán

Câu 1: Đối tượng của kế toán là gì? A. Tình hình thu chi tiền mặt trong doanh nghiệp B. Sự vận động của tài sản,...