Quyết toán thuế TNDN của khoản Biếu tặng như thế nào cho đúng theo TT78

[quote_box_center]Đây là một bài viết trong khóa học Kế toán Tổng hợp thực hành, Khóa học Thực hành khai báo thuế, Khóa học Kế toán thực hành thực tế do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

KHI MUA BÁNH TRUNG THU TRONG DỊP TRUNG THU, MUA LỊCH CUỐI NĂM ĐỂ TẶNG KHÁCH HÀNG…. NÓI CHUNG LÀ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐỂ BIẾU TẶNG KHÁCH HÀNG NHẰM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÌ

 • VAT đầu vào có được khấu trừ VAT đầu vào?
 • Có được tính vào chi phí được trừ 100% hay bị khống chế 15% hay không được tính vào chi phí được trừ?
 • Có phải xuất hóa đơn tài chính không?
 • Có được tính vào doanh thu khi tính thuế TNDN theo TT78; Theo TT123 thì sao? và theo chế độ kế toán thì như thế nào?
 • Cách hạch toán trong trường hợp này theo chế độ kế toán và theo TT78 có gì khác biệt?

Giải pháp tham luận:

 • Căn cứ pháp lý về TT thuế GTGT (TT219).
 • Theo như Điểm 3 Điều 6 về căn cứ tính thuế của TT219: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.
 • Theo như Điểm 5 Điều 14 của TT219 về Nguyên tắc khấu trừ thuế VAT đầu vào: 5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Vậy hàng hóa dịch vụ dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: Phải xuất hóa đơn tài chính và Được khấu trừ VAT đầu vào (Không cần phải đăng ký Sở thương mại như hàng khuyến mại, Khuyến mại thì chúng ta áp dụng chính sách khuyến mại riêng là theo Luật thương mại)

 • Căn cứ pháp lý về Thuế TNDN (TT78)
 • Điểm 2.21 Điều 6 các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định khi nhập chịu thuế theo TT78: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
 • Khoản b Điểm 3 Điều 5 về doanh thu tính thuế của TT78 khác với TT123: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng đế tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương ừên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ”.

⇒ Đoạn này đã bỏ từ BIẾU TẶNG. Vậy,năm 2014 không tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế (Năm 2013 thì có tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế theo TT123. Đây chính là điểm khác biệt giữa TT78 và TT123).

 • QUAN ĐIỂM HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Theo chế độ kế toán, quyết định số 15
– Trường hợp biếu, tặng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạch toán vào chi phí liên quan, bao gồm cả phần Thuế phải nộp:
+ Doanh thu: Nợ TK Chi phí/Có TK 512, Có TK 333
(Giá này là giá bán)
+ Giá vốn: Nợ TK 632/Có TK 155, 156
(Giá này là vốn lúc mua hoặc giá vốn do sản xuất)

[quote_box_center]VẬY BÀI TOÁN ĐẶT RA NHƯ SAU:[/quote_box_center]

TT78 thì không tính doanh thu BIẾU TẶNG khi quyết toán thuế TNDN trong khi Chế độ kế toán thì hạch toán vào 512. Vậy làm sao để hài hòa

Cách 1: Vẫn làm theo chế độ kế toán là hạch toán 512 nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì chúng ta không tính doanh thu nội bộ

Ví dụ:

 • Ngày 1/1/2014 Công ty thương mại bán xe ô tô mua nón bảo hiểm là 500.000 và VAT là 50.000 đã trả tiền mặt
 • Ngày 5/1/2014 Công ty đã bán xe ô tô trị giá chưa VAT là 500.000.000 (chưa VAT) chưa thu tiền của Cty ABC. Biết giá vốn là 400.000.000 và tăng nón bảo hiểm cho Cty ABC

Giải:

 • Ngày 1/1/2014 hạch toán như sau:

Nợ 156: 500.000
Nợ 133: 50.000
Có 111: 550.000

 • Ngày 5/1/2014 khi bán hàng thì kế toán tiến hành xuất hóa đơn bán xe (thể hiện 2 dòng).

Dòng 1: Ghi rõ đặc điểm của xe SK, SM… Đơn giá; Số lượng): 500.000.000
Dòng 2 (Ghi biếu tặng nón bảo hiểm) 500.000
Tổng cộng tiền chưa VAT: 500.500.000
Thuế VAT: 50.050.000

Hạch toán kế toán: Đối với bán xe

 • Nghiệp vụ giá vốn

Nơ 632: 400.000.000
Có 156: 400.000.000

 • Nghiệp vụ doanh thu:

Nơ 131(ABC): 550.000.000
Có 511: 500.000.000
Có 3331: 50.000.000

Hạch toán kế toán: Đối với tặng nón bảo hiểm cho khách hàng
Nơ 641: 550.000
Có 512: 500.000
Có 3331:50.000
Nơ 632: 500.000
Có 156: 500.000

⇒ Vậy với bài toán trên thì Lợi nhuận kế toán trước thuế là : 500.000.000+500.000-400.000.000-500.000-550.000=99.450.000. Vậy khi quyết toán thuế TNDN thì chúng ta điều chỉnh như sau:

Bước 1: Làm phụ lục 3-1A BẮT BUỘC LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TRÊN PHỤ LỤC 01-3 PHẢI BẰNG VỚI LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

quyết toán thuế tndn

Bước 2: Sau đó tiến hành điều chỉnh khoản doanh thu BIẾU TẶNG MÀ THUẾ KHÔNG CHẤP NHẬN VÀO CHỈ TIÊU B11 VÀ NẾU VẬY THÌ CŨNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ VỐN TƯƠNG ỨNG CỦA DOANH THU NỘI BỘ VÀO CHỈ TIÊU B6 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN, cụ thể điều chỉnh như sau:

cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý: Khoản chi phí nón bảo hiểm (550.000) không được cộng vào TỔNG CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỂ TÍNH CHI PHÍ KHỐNG CHẾ 15% (Vì đây là khoản chi phí được trừ nhưng bị khống chế 15%).

Cách 2: là Lấy TT78 làm cơ sở để hạch toán kế toán mà không dựa vào chế độ kế toán của khoản Biếu tặng.
Hạch toán kế toán: Đối với bán xe

 • Nghiệp vụ giá vốn

Nơ 632: 400.000.000
Có 156: 400.000.000

 • Nghiệp vụ doanh thu:

Nơ 131(ABC): 550.000.000
Có 511: 500.000.000
Có 3331: 50.000.000

Hạch toán kế toán: Đối với tặng nón bảo hiểm cho khách hàng (Không theo chế độ kế toán mà lấy TT78 để thực hiện)

Nơ 641: 550.000
Có 156: 500.000
Có 3331:50.000

⇒ Làm theo cách này thì Lợi nhuận kế toán trước thuế là : 500.000.000-400.000.000-550.000=99.450.000..
Nhận xét: làm theo cách này thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu B6 và B11 như cách 1: Nhưng làm theo cách này thì không đúng với chế độ kế toán về cách hạch toán nhưng về mảng thuế thì vẫn đúng.

Cách kê khai thuế TNDN trên tờ khai thuế TNDN như sau:
Bước 1: Làm Phụ lục 03-1A

cách kê khai thuế tndn trên tờ khai

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế TNDN (Không phải Điều chỉnh gì cả).

các bước quyết toán thuế tndn

Download: QuyettoanthueTNDN_DoivoikhoanBIEUTANG_Banhtrungthu_Lichtet


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ