Quy trình tính giá thành

Quy trình tính giá thành:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

 Bước 1: Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm (621;622;627) vào từng đối tượng tập hợp chi phí (Tập hợp chi phí theo từng sản phẩm; Tập hợp chi phí theo từng công trình; Tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng; Tập hợp chi phí theo từng phân xưởng…) theo 3 khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT), Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT), Chi phí SX chung (CP SXC). Nếu là công ty xây lắp thì sẽ có thêm chi phí sử dụng máy thi công TK 623.

 Bước 2: Phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm thành những chi phí dùng riêng cho các loại sản phẩm bằng 1 tiêu thức hợp lý (Trường hợp này nếu đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là trùng nhau). Hoặc nếu mà đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau thì lúc này chúng ta sử dụng các phương pháp tính giá thành (Hệ số, tỷ lệ…) để tính ra được giá thành cho từng sản phẩm.

Trường hợp 1: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau (Ví dụ như Công ty sản xuất 1 sản phẩm A tại phân xưởng B thì đối tượng tập hợp chi phí trong trường hợp này là phân xưởng B và do có 1 sản phẩm A mà sản phẩm A nằm trong phân xưởng B nên toàn bộ chi phí phát sinh tại phân xưởng B chính là của sản phẩm A). Hoặc công ty làm theo đơn đặt hàng hoặc Công ty làm theo hợp đồng; Hoặc công ty làm theo công trình
Trường hợp 2: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau tiếp theo nhưng trường hợp 2 này là sản xuất 2 sản phẩm khác nhau {Cty có 2 dây chuyền sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B nhưng cùng 1 phân xưởng (dùng chung) thì lúc này đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành cũng giống nhau} nhưng những khoản chi phí dùng chung thì sẽ phân bổ cho những đối tượng tính giá thành theo 1 tiêu thức phù hợp.

Đối với những khoản chi phí dùng chung như: chi phí sản xuất chung TK 627, Chi phí nhân công trực tiếp TK 622 mà không tập hợp riêng được cho từng đối tượng tập hợp chi phí thì phân bổ CÁI DÙNG CHUNG đó cho những đối tượng tập hợp chi phí riêng theo một trong các tiêu thức như sau: (Phân bổ chi phí dùng chung cho từng đối tượng tính giá thành hoặc cho những đối tượng tập hợp chi phí theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…) CÁC BẠN CÓ THỂ XEM LẠI VÍ DỤ BÊN DƯỚI.

Ví dụ: Trong trường hợp này 622 dùng chung là 5.000.000 và 627 dùng chung là: 7.000.000

 Vậy nhiệm vụ của chúng ta là tách 622: 5.000.000 này cho 622 máy lạnh và cho 622 máy quạt. Cũng như chúng ta tách 627: 7.000.000 cho 627 máy lạnh và cho 627 máy quạt
 Chúng ta sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm để phân bổ.

Một: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy lạnh (TK 622 máy lạnh) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy lạnh/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000= (10.000.000/10.000.000+15.000.000)*5.000.000=2.000.000

Hai: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy quạt (TK 622 máy quạt) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy quạt/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000 =(15.000.000/10.000.000+15.000.000)*5.000.000=3.000.000
(Hoặc có thể lấy 5.000.000-2.000.000=3.000.000)

Ba: Chi phí nhân sản xuất chung cho máy lạnh (TK 627 máy lạnh) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy lạnh/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*7.000.000= (10.000.000/10.000.000+15.000.000)*7.000.000=2.800.000

Bốn: Chi phí nhân công trực tiếp cho máy quạt (TK 627 máy quạt) bằng=(Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm máy lạnh TK 621 máy quạt/ Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của máy lạnh và máy quạt Tức là Cộng 621 máy lạnh và 621 máy quạt lại)*5.000.000= (15.000.000/10.000.000+15.000.000)*7.000.000=4.200.000
(Hoặc có thể lấy 7.000.000-2.800.000=4.200.000)

Kết luận: Đối với Cty mà sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau hoàn toàn 100% thì những khoản chi phí nào tách riêng được thì tách riêng. Những khoản chi phí nào mà dùng chung thì sẽ sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý để tách riêng chi phí dùng chung thành những chi phí riêng cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Phải thuộc nguyên tắc này để vận dụng tại Công ty của các bạn khi tính giá thành

Trường hợp 3: Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau. Trường hợp này xảy ra khi Công ty sản xuất ra nhiều loại sản phẩm sử dụng cùng 1 loại nguyên vật liệu

Ví dụ: Công ty ABC cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu là bột; trứng; muối; lạp xưởng, đường… sản xuất ra được bánh trung thu 1 trứng và bánh trung thu 2 trứng trên cùng 1 DÂY CHUYỀN LÀ SẢN XUẤT BÁNH.

 Trường hợp này 100% là đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau. Không thể nào Đối tượng tập hợp chi phí là dây chuyền sản xuất bánh và đối tượng tính giá thành cũng là dây chuyền sản bánh. Mà trường hợp này ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ là DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH và ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH LÀ “BÁNH TRUNG THU 1 TRỨNG VÀ BÁNH TRUNG THU 2 TRỨNG”

+Vậy trong trường hợp này chúng ta tập hợp hết toàn bộ chi phí (621;622;627) VÀO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÁNH. Tức là CHÚNG TA ĐÃ CÓ toàn bộ chi phí để tạo ra 2 sản phẩm là Bánh trung thu 1 trứng và bánh trung thu 2 trứng.

+ Đã có chi phí cho toàn bộ sản phẩm của bánh trung thu 1 trứng và 2 trứng => Muốn tính giá thành trong trường hợp này chỉ có 1 cách duy nhất là làm sao quy đổi sản phẩm bánh trung thu 1 trứng và bánh trung thu 2 trứng về 1 LOẠI BÁNH TRUNG THU CHUẨN.

+Muốn làm được điều này thì trong 2 sản phẩm bánh 1 trứng và bánh 2 trứng chúng ta chọn 1 sản phẩm làm sản phẩm chuẩn để quy sản phẩm còn lại bằng mấy lần sản phẩm chuẩn BẰNG 1 HỆ SỐ (Ví dụ sản phẩm bánh 2 trứng bằng 2 lần sản phẩm bánh 1 trứng). Hệ số này có thể do kế toán tự tính ra dựa trên giá bán của sản phẩm đã có HOẶC có thể kết hợp với bộ phận sản xuất để tính ra được hệ số này)=> Thế là bài toán đã được giải quyết (Trở về bài toán tính giá thành của 1 sản phẩm. Các bạn đã biết cách tính Xem phần chương 5 “Kế toán hàng tồn kho để biết cách tính”). Nhắc lại giá thành của 1 sản phẩm=(154 dở dang đầu kỳ +154 phát sinh trong kỳ-154 dở dang cuối kỳ)/ Số lượng sản phẩm hoàn thành.

+ Sau khi tính ra được giá thành sản phẩm chuẩn rồi thì giá thành của sản phẩm còn lại bằng giá thành sản phẩm chuẩn nhân với hệ số là ra GIÁ THÀNH sản phẩm còn lại.

 Bước 3: Sử dụng phương pháp tính giá thành.

 Nếu đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là giống nhau thì chúng ta qua bước 4 để tiếp tục.

 Nếu mà đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành là khác nhau thì lúc này Kế toán sử dụng một trong các phương pháp tính giá thành (Phương pháp giản đơn; Phương pháp hệ số; Phương pháp tỷ lệ…) để có cách tính giá thành cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

 Bước 4: Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thành

Sau khi chúng ta đã tập hợp chi phí trong kỳ theo từng loại sản phẩm tại bước 1,2,3 rồi thì để tính được giá thành chúng ta phải qua bước 4 là
 Biết được số lượng sản phẩm hoàn thành (Bộ phận sản xuất sẽ báo cáo số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ bằng 1 báo cáo , kèm theo chứng từ gốc nếu có)
 Và biết số lượng sản phẩm dở dang cũng như biết mức độ sản phẩm hoàn thành của sản phẩm dở dang (Nếu công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương). Bộ phận sản xuất sẽ báo cáo vấn đề này. Về sản phẩm dở dang các bạn kế toán nên đi kiểm kê thực tế 1 lần cho biết khi vào làm việc tại công ty để biết bộ phận sản xuất kiểm tra như thế nào

 Bước 5: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp
(Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.). Xem phần cách đánh giá sản phẩm dở dang bên phía dưới mục 5

 Bước 6: Tính trị giá sản phẩm hoàn thành= Trị giá 154 dở dang đầu kỳ +Trị giá 154 phát sinh trong kỳ-Trị giá 154 dở dang cuối kỳ-Phế liệu thu hồi-Sản phẩm phụ – sản phẩm hỏng.

 Bước 7: Tính gía thành từng loại sản phẩm và Lập bảng tính giá thành của từng loại sản phẩm hoàn thành trong kỳ => Giá thành 1 sản phẩm = Trị giá sản phẩm hoàn thành tức là:

9

Sau khi biết được quy trình tính giá thành như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá trị sản phẩm hoàn thành. Các bạn đón đọc nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ