Quy trình tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

Ngày 11/12/2015 Tổng cục thuế ban hành Quyết định 2351/QĐ-TCT về ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết THỦ TỤC HÀNH CHÍNH của người nộp thuế.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại Phần II: “QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ” . Các bạn cần quan tâm như sau:

2. Tiếp nhận hồ sơ của NNT trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức tại bộ phận TN&TKQ thực hiện nhận hồ sơ từ NNT:
2.1. Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thuế thì hướng dẫn NNT đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2.2. Trường hợp hồ sơ thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thuế, công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của TTHC thuế theo quy định, nếu:

– Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn NNT hoàn thiện.
– Hồ sơ đã đầy đủ thì:

+ Thực hiện đóng dấu ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS. Đối với hồ sơ có mã vạch thì thực hiện quét mã vạch trên hồ sơ để ứng dụng tự động ghi nhận hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ không phải hẹn trả kết quả, nếu NNT có yêu cầu xác nhận đã nộp hồ sơ thì lập Phiếu nhận hồ sơ thuế (Mẫu số 01/TTHC ban hành kèm theo Quy trình này).
+ Đối với hồ sơ phải hẹn trả kết quả thì lập Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế (Mẫu số 02/TTHC ban hành kèm theo Quy trình này) tại ứng dụng QHS.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ bổ sung của NNT, dẫn đến làm thay đổi thời gian trả kết quả của cơ quan thuế tại phiếu hẹn trước đó, thì lập lại Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế (Mẫu số 02/TTHC ban hành kèm theo Quy trình này) tại ứng dụng QHS.
Khi lập Phiếu hẹn, công chức hỏi ý kiến NNT về hình thức nhận kết quả để ghi vào Phiếu hẹn.

Download Quyết định: 2351_QD-TCT_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ