Quà biếu, Quà tặng có được khấu trừ VAT đầu vào và có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

KHI MUA BÁNH TRUNG THU TRONG DỊP TRUNG THU, MUA LỊCH CUỐI NĂM ĐỂ TẶNG KHÁCH HÀNG (Không phải là chương trình khuyến mại ….) NÓI CHUNG LÀ MUA HÀNG HÓA (HOẶC DỊCH VỤ) HOẶC LẤY CHÍNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐỂ BIẾU TẶNG KHÁCH HÀNG NHẰM PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÌ

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

• VAT đầu vào có được khấu trừ ?
• Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. Có thuộc chi phí không chế?
• Có phải xuất hóa đơn tài chính không?
• Cách hạch toán trong trường hợp biếu tặng này như thế nào theo TT200?

Giải pháp tham luận:

  1. CÂU HỎI 1: Có được khấu trừ thuế VAT đầu vào và có phải xuất hoá đơn hay không?

Căn cứ pháp lý về TT thuế GTGT (TT219).

– Theo như Điểm 3 Điều 6 về căn cứ tính thuế của TT219: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

– Theo như Điểm 5 Điều 14 của TT219 về Nguyên tắc khấu trừ thuế VAT đầu vào: 5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

=> Vậy hàng hóa dịch vụ dùng để BIẾU TẶNG phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì: Phải xuất hóa đơn tài chínhĐược khấu trừ VAT đầu vào (Không cần phải đăng ký Sở thương mại như hàng khuyến mại, Khuyến mại thì chúng ta áp dụng chính sách khuyến mại riêng là theo Luật thương mại)

Căn cứ pháp lý về Thuế TNDN (TT78)

Điểm 2.21 Điều 6 các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định khi nhập chịu thuế theo TT78: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Khoản b Điểm 3 Điều 5 về doanh thu tính thuế của TT78 khác với TT123: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng đế tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ”.

=> Đoạn này đã bỏ từ BIẾU TẶNG. Vậy,năm 2014 không tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế (Năm 2013 thì có tính doanh thu BIẾU TẶNG vào doanh thu tính thuế theo TT123. Đây chính là điểm khác biệt giữa TT78 và TT123).

2. CÂU HỎI 2: có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Theo như Điểm 13 của Cv2512/CV-TCT-CS ngày 24/06/2015 giới thiệu 1 số điểm mới của TT96/TT-BTC ngày 22/06/2015 như sau:

Bãi bỏ điểm 21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (về khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị và năm miễn thuế, giảm thuế) và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

=> NHƯ VẬY ĐÃ BỎ TỪ BIẾU TẶNG CỦA ĐIỂM 21 KHOẢN 2 ĐIỀU 6 TT78. VẬY CHI PHÍ BIẾU TẶNG MÀ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẼ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ 100% mà không bị khống chế.

3. CÂU HỎI 3: Vấn đề hạch toán chi phi quà, biếu, quà tặng như thế nào?

QUAN ĐIỂM HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Theo chế độ kế toán, thông tư số 200

– Trường hợp biếu, tặng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vẫn phải xuất hoá đơn và tiến hành hạch toán vào chi phí bán hàng (bao gồm cả phần Thuế GTGT phải nộp)

Nợ 641 (Giá vốn+Thuế GTGT đầu ra)

Có 33311 (Theo giá bán *Thuế suất thuế GTGT)
Có 1561;155 (Theo giá vốn lúc mua vào hoặc theo giá thành sản xuất).

Lưu ý:

+Nếu các bạn bán mặt hàng A mà mua mặt hàng B để tặng thì khi xuất hoá đơn để tặng mặt hàng B thì giá trên hoá đơn mua vào và giá trên hoá đơn xuất ra là giống nhau (bằng nhau). Khi mua mặt hàng B để tặng thì các bạn ghi sổ Nợ 1561 Nợ 1331 Có 111;112;331

+Còn nếu Công ty lấy thành phẩm của Công ty đang bán ra để tặng cho khách hàng thì giá tính thuế GTGT là giá bán ra của mặt hàng tương đương (Giá cho người tiêu dùng chứ không phải xuất hoá đơn theo giá thành, theo giá vốn).

Ví dụ: Công ty sản xuất quạt. Với giá thành của quạt là 500.000/cái và bán ra thị trường là 600.000/cái. Bây giờ lấy sản phẩm quạt ra để tặng khách hàng thì xuất hoá đơn tính VAT là giá tính thuế là 600.000 và VAT phải nộp là 60.000 và tổng tiền thanh toán là 660.000.

Nhưng khi hạch toán thì là theo TT 200 như sau:

Nợ 641 là: 500.000+60.000
Có 33311: 60.000 Có 155: 500.000

(Nếu các bạn mà hạch toán Nợ 641 theo giá bán 600.000+60.000 Có 33311: 60.000 và Có 155:600.000 => Sẽ ko phù hợp vì lúc này 155 sẽ bị âm 10.000)

+Nếu mà biếu tặng cho nhân viên vẫn phải xuất hoá đơn và tính thuế bình thường và lúc này không hạch toán chi phí mà dùng quỹ khen thưởng, phúc lợi để hạch toán (Nếu ko có quỹ khen thưởng phúc lợi thì sẽ hạch toán vào CHI PHÍ CỦA CÔNG TY). Hạch toán 2 nghiệp vụ

1. Doanh thu

Nợ 353 (Giá bán +Phần thuế)
Có 511 (Giá bán)
Có 33311 (Giá bán *Thuế suất)

2.Giá vốn

Nợ 632 (Giá vốn, Giá thành)
Có 155;1561 (Giá vốn, Giá thành)

4. CÂU HỎI 4: Vấn đề xuất hoá đơn BIẾU TẶNG NÀY thì như thế nào?

Theo như Điểm 7 Điều 3 Của TT26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 quy định như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

=> VẬY BIẾU TẶNG CHO KHÁCH HÀNG LÀ PHẢI XUẤT HOÁ ĐƠN.

Điểm 3 Điều 7 của TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

CÁCH XUẤT HOÁ ĐƠN NHƯ SAU:

+Nếu biếu tặng mà món quà từ 200 ngàn trở lên thì phải lập hoá đơn cho từng khách hàng (CHO DÙ KHÁCH HÀNG KO LẤY HOÁ ĐƠN).

Theo như Điểm b Khoản 2 Điều 16 của TT 39 Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Ví dụ: mẫu hoá đơn viết tặng khách hàng, mà khách hàng không lấy hoá đơn như sau:

hinh-5 hinh-6

+ Nếu hàng biếu tặng mà món quà dưới 200 ngàn thì không cần lập hoá đơn cho từng người mà cuối ngày phải lập 1 hoá đơn và kèm theo bảng kê bán lẻ của hàng hoá dịch vụ dưới 200.000

Theo như Điểm 1 và Điểm 3 Điều 18 của TT39

1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

Ví dụ: Xem mẫu hoá đơn kèm theo bảng kê của những món quà dưới 200 ngàn mà không lấy hoá đơn như sau:

hinh-8 hinh-9

hinh-7

KẾT LUẬN:

1/ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
2/ Phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu tặng.
3/ Hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
4/ Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.
5/ Chi phí hàng biếu tặng là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN (Không bị khống chế nếu là biếu tặng khách hàng, bị khống chế nếu biếu tặng cho nhân viên).
6/ Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng. (THEO HẠCH TOÁN TT 200)

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm

Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vnketoanantam.com – Email: info@antam.edu.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ