NHỮNG QUI TRÌNH, QUI ĐỊNH CỦA 1 CÔNG TY CẦN PHẢI CÓ

📚 Việc ban hành hệ thống qui trình, qui định của một công ty rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, tuy nhiên để xây dựng và phù hợp thực tế, đảm bảo tính khoa học ứng dụng là điều không đơn giản, sau đây là bộ qui trình, qui định của một công ty các bạn tham khảo:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

✔1. Quy chế chi tiêu nội bộ

✔2. Quy định về chứng từ thanh toán

✔3. Quy trình tạm ứng

✔4. Quy trình thu chi tiền mặt

✔5. Quy trình tính lương

✔6. Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

✔7. Quy chế kiểm toán nội bộ

Các bạn có thể tải những qui trình, qui định của công ty tại: https://drive.google.com/file/d/0B6pYv-NJyNCtLUNXdUxneWE4cTA/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k