NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (LUYỆN HẠCH TOÁN NỢ VÀ CÓ)

-Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán
-Dành cho những bạn đang học kế toán
-Dành cho những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Nguồn: Misa.com.vn

1) Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng:

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 131 Phải thu của khách hàng

Mô tả nghiệp vụ

Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, khi khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền mua hàng ứng trước được khách hàng chuyển khoản, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận công nợ của khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

2) Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 131 Phải thu của khách hàng

Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng
=> Nếu thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, khách hàng chỉ cần trả số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.

3) Thu tiền trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng của nhiều khách hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 131 Phải thu của khách hàng

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhiều khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng
=> Nếu thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, khách hàng chỉ cần trả số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.

4) Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 1121 Tiền gửi ngân hàng
Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp
2.Nếu hồ sơ được phê duyệt, cơ quan thuế sẽ gửi quyết định hoàn thuế cho công ty và kho bạc Nhà nước đồng cấp.
3.Kho bạc thực hiện chuyển khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng của công ty.
4.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản từ kho bạc, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
5.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
6.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận số tiền thuế GTGT được hoàn, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

5) Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 141 Tạm ứng

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.
2.Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng
3.Căn cứ các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, nhân viên sẽ mang tiền ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.
4.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền nộp của nhân viên, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
5.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
6.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ của nhân viên, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

6) Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ nhận tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

7) Thu lãi đầu tư tài chính

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền lãi được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

8) Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 136 Phải thu nội bộ
Có TK 138 Phải thu khác
Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)
Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác
Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Có TK 711 Thu nhập khác
Có TK …

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

II) CHI TIỀN GỬI

1) Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả cho người bán
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty chuyển trả trước một phần tiền mua hàng cho nhà cung cấp, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.
2.Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.
=> Nếu trường hợp trả bằng Séc thì nhân viên đề nghị chi tiền sẽ nhận Séc để chuyển cho nhà cung cấp

2) Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng:

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả cho người bán
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty chuyển trả nợ cho nhà cung cấp thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi mua hàng, cấp trên hoặc do nhà cung cấp đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi.
2.Chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.
=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

3) Tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 141 Tạm ứng
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách… bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được Trưởng/Phó phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
2.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ
3.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

4) Trả lương thông qua chuyển khoản ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 334 Phải trả người lao động (3341, 3348)
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu chuyển khoản trả lương tới bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:
1.Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
2.Nhân sự tiền lương mang Ủy nhiệm chi và danh sách tiền lương cần chuyển của nhân viên ra ngân hàng để đề nghị chuyển khoản.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ.
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

5) Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.
2.Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thuế, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

6) Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,…)

Định khoản

Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra
Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu
Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nợ TK 3335 Thuế thu nhập cá nhân
Nợ TK 3336 Thuế tài nguyên
Nợ TK 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Nợ TK 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Nợ TK 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt… thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài… kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.
2.Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

7) Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 3382 Kinh phí công đoàn
Nợ TK 3383 Bảo hiểm xã hội
Nợ TK 3384 Bảo hiểm y tế
Nợ TK 3385 Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)
Nợ TK 3386 Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.
2.Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng..

8) Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Định khoản

Nợ TK 341 Vay và nợ thuê tài chính
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay chuyển trả từ tài khoản của công ty để lập giấy báo Nợ xác nhận tiền đã được chuyển.
1.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
2.Căn cứ vào giấy báo Nợ, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay đã được trả vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

9) Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng:

Định khoản

Nợ TK 121 Chứng khoán kinh doanh
Nợ TK 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)
Nợ TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)
Nợ TK 336 Phải trả nội bộ
Nợ TK 641 Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)
Nợ TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh (TT133)
Nợ TK …
Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.
2.Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
3.Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ
4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

III) CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền từ tài khoản của ngân hàng này sang tài khoản của ngân hàng khác trong công ty, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
1.Kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
2.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền tiền từ từ tài khoản của ngân hàng, sang tài khoản của ngân hàng khác, đồng thời lập giấy báo Nợ
3.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

IV) ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG

Hàng ngày hoăc hàng tuần khi công ty có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại công ty, bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:
1.Kế toán kiểm tra, đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của doanh nghiệp.
2.Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân về đề xuất biện pháp xử lý.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k