Một vài tình huống hóa đơn cần tham luận thêm

 • Tình huống 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ thì sử dụng hóa đơn nào và hàng hóa xuất vào trong khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn nào? Và Cách kê khai thuế GTGT như thế nào trên HTKK?

Tham luận câu trả lời:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Sử dụng hóa đơn: Theo như Công văn số 11910/TCHQ-GSQL ngày 1/10/2014 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu

Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (Hàng xuất nhập khẩu tại chỗ là hàng hoá do các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại Việt Nam bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.theo chỉ định của thương nhân nước ngoài) thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu

3

 • Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC

5

Ví dụ 5: Cty TNHH ABC xuất khẩu mặt hàng BIGGET 30x30XH6 Cho Cty America (Mỹ) với số lượng là 1.000 và đơn giá là 100 USD/cái vào ngày 6/08/2015, đơn vị đã tiến hành làm thủ tục xuất khẩu trong đó có hóa đơn thương mại mà Cty ABC viết cho America như sau:

+Biết thông tin Cty ABC
Địa chỉ: 41 Trần Bình Trọng, Quận 1, Tp.HCM

+Biết thông tin bên mua: America
Địa chỉ: Paris

+Biết rằng ngày của Tờ khai hải quan số 0000001 là ngày 06/08/2015 và Tỷ giá trên tờ khai là 20.828 VND/USD

Tham luận cách làm của ví dụ này như sau:

 • Ý 1: Về Hóa đơn thương mại mà Cty ABC viết cho Cty america như sau:

0

 • Ý 2: Công ty kê khai trên Phụ lục 01-1
  Kể từ ngày 1/1/2015 thì khi gửi tờ khai thuế GTGT qua mạng thì không cần phải gửi phụ lục 01-1 và phụ lục 01-2 qua mạng nữa (Vấn đề này chúng ta đã học trong bài học lần trước). Nhưng để lấy số liệu lên tờ khai thì chúng ta vẫn lấy hóa đơn thương mại để kê khai vào phụ lục 01-1 tại dòng số 2 như sau:

1

Lưu ý: Hóa đơn thương mại này không phải làm thông báo phát hành hóa đơn, do doanh nghiệp tự phát hành và không cần phải thông báo cho thuế .

 • Tình huống 2: Công ty có hóa đơn đầu vào bị hỏng như mất chữ, mờ không thấy thì trong trường hợp này xử lý như thế nào?

Tham luận: Công văn số 6507/CT-TTHT ngày 12/8/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn
Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

=>Vậy. Trường hợp của Công ty phát hiện một số hóa đơn mua vào bị hỏng (hóa đơn bị mất chữ) thì Công ty phải báo cáo việc hỏng hóa đơn với cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đồng thời người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán sao chụp liên 1 của các hóa đơn bị hỏng, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của người bán kèm theo biên bản về việc hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

 • Tình huống 3: Trường hợp hóa đơn mua vàobên bán chưa làm thông báo phát hành hóa đơn nếu bên mua không phát hiện ra nhưng người bán đã chấp nhận Quyết định xử phạt thì bên mua có được xem hóa đơn đầu vào này hợp pháp ?

Tham luận: Theo như điểm a,b,c Khoản 2 của Điều 10 TT10/TT-BTC ngày 17/01/2014 thì Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này (c. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này).và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định (Vậy nếu người mua phát hiện ra thì trả lại và yêu cầu viết hóa đơn mới, còn nếu không phát hiện ra mà người bán đã có quyết định xử phạt của thuế thì người mua xin quyết định xử phạt này thì hóa đơn đầu vào vẫn được thuế chấp thuận).

=> Vậy nếu mà người bán không chấp hành quyết định xử phạt thì người mua sẽ không được khấu trừ VAT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ.

Tình huống 4: Trường hợp xuất bán hàng, sau đó hàng không đúng chất lượng yêu cầu giảm giá thì bên mua và bên bán xử lý trường hợp này về mặt hóa đơn chứng từ như thế nào?

Tham luận: Căn cứ CV 6743/CT-TTHT ngày 12/6/2014 của Cục thuế Bình Dương

 • Tại tiết b, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

“b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:
– Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…”.

 • Tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

 • Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng có lô hàng không đảm bảo chất lượng phải giảm giá thì Công ty và phía nước ngoài phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá giảm theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do giảm giá; đồng thời Công ty lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh giảm (hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hóa đơn số, ký hiệu, …). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, biên bản hoặc thỏa thuận giữa hai bên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng của lô hàng bán giảm giá đó, Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu của kỳ tính thuế có phát sinh lô hàng xuất khẩu không đạt chất lượng trên.

=>TT219 không có để cập đến việc điều chỉnh giảm giá khi mua bán hàng trong nước có quy cách kém chất lượng thì sẽ xử lý như thế nào. Tuy nhiên, trong thực tế nếu có xảy ra tình trạng trên thì cũng lấy tương tự như mua của nước ngoài để mà xử lý.

Ví dụ 6: Ngày 20/3/2014 Cty TNHH D bán cho Cty TNHH A 10 cái máy vi tính với giá chưa VAT là 6.000.000/cái

Biết thông tin của Cty A và Cty D như sau:
Cty D:
MST: 3600252847
Địa chỉ: 37 Lê Thánh Tôn, Phường 6, Quận 1, Tp.HCM
Đại Diện: Nguyễn Thị Kim Dương

Cty A:
MST: 0312581896
Địa chỉ: 19 Mạc Đĩnh Chi, Phường 6, Quận 1, Tp.HCM
Đại diện Huỳnh Trung Cang

Ngày 29/4/2014 Cty TNHH A phát hiện trong 10 cái máy vi tính đó bị lỗi và yêu cầu bên D giảm giá là 1.000.000/cái . Bên D đã đồng ý giảm giá và kế toán 2 phải xử lý về mặt chứng từ trên như thế nào?

Tham luận:
Bước 1: Hóa đơn mà Cty D viết cho Cty A ngày 20/3/2014 như sau:

0

Bước 2: Ngày 29/4/2014 hai bên đồng ý giảm giá thì thủ tục như sau:

 • Lập biên bản điều chỉnh

1

 • Lập hóa đơn điều chỉnh

3

Bước 3: Kê khai trên bảng kê bán ra và mua vào

Hóa đơn điều chỉnh này, công ty 2 bên kê khai âm tại bảng kê bán ra và bảng kê mùa vào vì bản chất của nó là 1 nghiệp vụ xảy ra bình thường trong mua bán mà không phải là sai sót nên kê khai tại kỳ lập hóa đơn giảm giá, cụ thể kê khai như sau

 • Bên bán kê khai âm tại phụ lục 01-1 tại tháng 4/2014

3

 • Bên mua kê khai âm tại phụ lục 01-2 tại tháng 4/2014

4

 • Tình huống 5: Hóa đơn đầu vào mà bên bán xuất sai thời điểm thì Bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào?Và chi phí có được chấp nhận là chi phí hợp lý

Tham luận:

 • Theo như CV 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn cho Cục thuế thành phố Hà Nội như sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ các nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/thanh lý hợp đồng thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định. Các đơn vị cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn.
 • Theo CV7639/CT-TTHT của Cục thuế HCM ngày 16/9/2014 trả lời cho Knoc-Văn phòng điều hành tại Tp.HCM như sau:

Trường hợp Văn phòng điều hành có mua hàng hoá, thuê cung ứng dịch vụ có hoá đơn GTGT hợp pháp nhưng thời điểm bên bán lập hoá đơn giao cho Văn phòng điều hành không đúng thời điểm quy định nếu thực tế hàng hoá có mua vào có đủ hồ sơ chứng từ chứng minh và đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Văn phòng điều hành được kê khai khấu trừ thuế GTGT. Bên bán hàng hoá bị xử phạt vi phạm hành chính về việc lập hoá đơn không đúng thời điểm quy định.

-> Vậy với hóa đơn tài chính mà không xuất đúng thời điểm thì bên bán sẽ bị xử phạt về vấn đề xuất hóa đơn và bên mua vẫn được khấu trừ VAT đầu vào. Nếu hóa đơn này mà xuất sai thời điểm nhưng trong cùng 1 năm tài chính thì chi phí sẽ được chấp nhận là chi phí hợp lý còn nếu mà hóa đơn này xuất sai thời điểm mà khác năm tài chính thì chi phí sẽ không được chấp nhận là chi phí được trừ cũng như là có khả năng Cty sẽ bị truy thu thuế TNDN của năm không xuất hóa đơn (nếu thuế phát hiện)

Tình huống 6: Bài tập làm thêm về LẬP HÓA ĐƠN:

Bán trong nước: Ngày 15/02/1015. Cty ABC bán hàng cho Cty N một lượng gỗ thông với số lượng và đơn giá như sau:
Số lượng: 8.708; đơn giá 6.047.700; Đơn vị tính là M3; Thuế suất VAT là 10%

 • Thông tin của Cty ABC như sau:
  Địa chỉ: 41 Trần Bình Trọng, Quận 1, TP.HCM
  MST: 3600252847
 • Thông tin của Cty N như sau:
  Địa chỉ: 41 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
  MST: 3700591434
 •  Thông tin của Giám đốc Công ty ABC là Đỗ Văn A

Yêu cầu: Hãy viết hóa đơn của trường hợp trên

Bán xuất khẩu (Xuất vào khu chế xuất): Ngày 20/02/2015 Cty ABC bán hàng cho Cty XNK Linh Kiều

Thông tin chi tiết để viết hóa đơn GTGT như sau:
Bên Mua
• Tên đơn vị mua: Cty XNK Linh Kiều
• Địa chỉ tại 125 Khu chế xuất Linh Trung, Quận Thủ Đức
• MST: 0312581896
Bên bán
• Tên đơn vị: Công ty TNHH ABC
• Địa chỉ tại 41 Trần Bình Trọng, Quận 1, Tp.HCM
• MST: 3600252847

Thông tin về trị giá của lô hàng bán như sau:

• Thép
• Số lượng: 101
• Đơn vị tính: Tấm
• Đơn giá nguyên tệ là: 960 (USD)
• Tỷ giá: 20.828 VND/USD (Đây là tỷ giá mua vao của ngân hàng thương mại nơi Cty Abc mở đế Cty XNK Linh Kiều chuyển tiền)
• Trị giá nguyên tệ: 96.960 USD=101*960.
• Thuế suất thuế GTGT là 0%

Thông tin của Giám đốc Công ty ABC là Đỗ Văn A

Yêu cầu: Hãy viết hóa đơn của trường hợp trên

Bài giải:

Hóa đơn bán trong nước được viết như sau:

0

Hóa đơn xuất vào khu chế xuất được viết như sau:

1

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các trường hợp xử lý hóa đơn khi đi làm hay gặp phải. Đây là 1 trong các bài viết của khóa học Kế toán tổng hợp thực hành; Kế toán thực hành thực tế; Thực hành khai báo thuế; Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ