Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016 áp dụng từ 01/01/2017

Từ ngày 01/01/2017 bãi bỏ Tờ khai thuế môn bài Mẫu 01/MBAI theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thay vào đó là Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/ND-CP.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

1. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139 (có hiệu lực từ 01/01/2017)

h1 h2 h3 h4

 

Download mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139 tại đây: Tờ khai thuế môn bài theo NĐ 139

2. Hướng dẫn các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài

[01] Kỳ tính lệ phí: Ghi năm nộp lệ phí môn bài

[02] Lần đầu: Nếu là lần đầu đánh dấu “x”

[03] Bổ sung lần thứ: Nếu là doanh nghiệp đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp lệ phí: Ghi tên công ty nộp thuế.

– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, Thành phố với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

[05] Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

[06] Địa chỉ: Ghi địa chỉ của Công ty.

[07] Quận/huyện: Dựa vào địa chỉ của công ty để ghi

[08] Tỉnh/Thành phố: Dựa vào địa chỉ của công ty để ghi.

[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty

[10] Fax: Ghi số fax của Công ty

[11] Email: ghi địa chỉ email của công ty để cơ quan thuế liên lạc.

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………….. Bỏ qua

[13] Mã số thuế: …………………………………….

[14] Địa chỉ: ………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………….ngày ………………………..

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu doanh nghiệp lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

– Nếu doanh nghiệp trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Ghi các chỉ tiêu trong bảng:

[22] Người nộp lệ phí môn bài: Ghi giống chỉ tiêu [04].

Ghi các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Mức lệ phí môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

h5

 

 

[23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

– Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.
– Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

[24] Tổng số lệ phí môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

Các bạn thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK rồi xuất ra file XML nộp cho cơ quan thuế hoặc kê khai trực tuyến. Chúc các bạn làm tốt việc kê khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mình!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ