Khoá học Lập Báo Cáo Tài Chính – Quyết Toán Thuế

Chương trình khoá học Lập Báo Cáo Tài Chính – Lập Quyết Toán Thuế

PHẦN 1: Kỹ thuật Lập Báo Cáo Tài Chính

Buổi 1, 2:  Công việc cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, lập bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh

 • Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực (So sánh, Thận trọng, Trọng yếu, Phù hợp, Giá gốc, và Nguyên tắc bù trừ, Cơ sở dồn tích).
 • Thực hiện kiểm kê tài sản (Gồm tài sản cố định; Hàng tồn kho và tiền); Lập biên bản kiểm kê và thực hiện điều chỉnh (nếu có).
 • Đối chiếu công nợ nếu có sai sót thì thực hiện điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.
 • Đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt; Đối chiếu sổ kế toán tiền gửi ngân hàng và sổ phụ ngân hàng và thực hiện điều chỉnh nếu có sai sót
 • Đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp của những tài khoản công nợ phải thu và phải trả; Đối chiếu bảng tổng hợp nhập xuất tồn với sổ cáo của hàng tồn kho nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.
 • Đối với kế toán giá thành thì phải kiểm kê thành phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính Z.
 • Lập chứng từ Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Lập chứng từ Trích khấu hao tài sản cố định
 • Kết chuyển tài khoản thuế VAT đầu vào (TK 133) và Thuế VAT đầu ra (TK 3331)
 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Tính giá vốn hàng bán
 • Kết chuyển doanh thu và chi phí để xác định kết quả kinh doanh
 • Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát; Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh trên sổ sách kế toán thực tế tại đơn vị+Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Nêu ý nghĩa của bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh cũng như đối tượng sử dụng báo cáo tài chính gồm những ai và sử dụng để làm gì?
 • Giải đáp thắc mắc của học viên

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Buổi 3: Lập Lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, nâng cao lập báo cáo tài chính của công ty có chi nhánh và công ty có công ty con.

 • Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp gián tiếp bằng ví dụ cụ thể của từng phương pháp và
 • Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính
 • Hướng dẫn nâng cao một số lưu ý khi lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp có chi nhánh và công ty con
 • Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học

 

PHẦN 2: Kỹ thuật Quyết Toán Thuế TNCN và Quyết Toán Thuế TNDN

Buổi 4, 5: Quyết toán thuế TNCN
Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)

 • Đối tượng nộp thuế TNCN
 • Thu nhập chịu thuế TNCN và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào
 • Thủ tục đăng ký MST TNCN, Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
 • Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
 • Cách tính thuế TCCN từ tiền lương tiền công, Thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh (cụ thể là cho thuê nhà), Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn.
 • Cách kê khai trên phần mềm HTKK và cách nộp Tờ khai thuế qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn cách tính và kê khai thuế trong trường hợp người nước ngoài không phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam trên phần mềm HTKK và cách nộp tờ khai thuế TNCN qua mạng IHTKK
 • Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền thuế TNCN và Trả lời các vướng mắc của học viên

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK cũng như một số biểu mẫu cần kèm theo
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN trong trường hợp ủy quyền và trong trường hợp không ủy quyền bằng bài tập cụ thể. Và hướng dẫn nộp Tờ khai thuế TNCN qua mạng trên IHTKK
 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của người lao động là người nước ngoài trong nhiều trường hợp bằng bài tập cụ thể (Lần đầu tiên đến VN và đi về trong năm dương lịch, Lần đầ tiền đến Việt Nam nhưng trong năm dương lịch thì không phải là cá nhân cư trú nhưng tính trong 12 tháng liên tục là cá nhân cư trú tại Việt Nam; Lần đầu tiên đến Việt Nam và tính trong năm dương lịch là cá nhân cư trú nhưng đến 31/12 cá nhân vẫn chưa rời khỏi Việt Nam….).
 • Hướng dẫn về kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng như Tờ khai tạm tính thuế TNCN hàng tháng cho Cơ quan thuế.
 • Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

Buổi 6, 7, 8: Quyết Toán Thuế TNDN
Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

 • Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN
 • Sự khác nhau giữa Kế toán và kế toán (Về việc ghi nhận doanh thu theo kế toán và ghi nhận doanh thu theo thuế; Cách tính chi phí theo thuế và cách tính chi phí theo kế toán).
 • Thu nhập chịu thuế và Thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào. Cách tính thuế TNDN
 • Cách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành
 • Chi phí hợp lý theo thuế khác với chi phí theo kế toán như thế nào và cách cải thiện bổ sung

Hướng dẫn kê khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH và TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM TRÊN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP.

 • Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK.
 • Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK.
 • Hướng dẫn kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế
 • Giải bài tập và trả lời những vướng mắc của học viên

Lap bao cao tai chinh


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ