KHI NGHIỆP VỤ XẢY RA THÌ GHI TÀI KHOẢN CẤP MẤY (CẤP 1 HAY CẤP 2), EM ĐANG PHÂN VÂN CHỖ NÀY

🌎CÂU HỎI:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

• Câu hỏi 1: Khi ghi sổ thì chúng ta ghi tài khoản cấp mấy (Cấp 1 hay Cấp 2 hay Cấp 3)? Và có được mở thêm tài khoản con trong danh mục của hệ thống tài khoản thông tư 200 hay không?

• Câu hỏi 2: Việc chọn tài khoản con của tài khoản chi phí có quan trọng không? (Ví dụ chọn tài khoản con nào trong danh sách tài khoản con của TK 6421;6422;6423;6424;6425;6426;6427;6428….tương tự như TK 641 và 627 cũng như 623…), và khi chọn tài khoản con sai có ảnh hưởng gì không?

TRẢ LỜI:

CÂU HỎI 1: Khi ghi sổ thì chúng ta ghi tài khoản cấp mấy (Cấp 1 hay Cấp 2 hay Cấp 3)? Và có được mở thêm tài khoản con trong danh mục của hệ thống tài khoản thông tư 200 hay không?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1

✔Ý 1: Khi ghi sổ thì chúng ta ghi tài khoản cấp nhỏ nhất (Tức nếu có TK cấp 2 thì ghi TK cấp 2 và nếu có TK cấp 3 thì ghi TK cấp 3) trong danh mục của hệ thống tài khoản thông tư 200

Ví dụ 1: Tài khoản Tiền Mặt có 2 Cấp: Cấp 1 của Tiền Mặt là tài khoản có 3 chữ số 111; Cấp 2 của Tiền mặt là tài khoản có 4 chữ số 1111.=> VẬY KHI GHI SỔ THÌ CHÚNG TA GHI TÀI KHOẢN 4 CHỮ SỐ 1111 (Cấp 2). THÌ TRONG PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG GHI TÀI KHOẢN CÓ 3 CHỮ SỐ 111 (Cấp 1)

Ví dụ 2: Tài khoan tài sản cố định hữu hình có 2 cấp: Cấp 1 của tài sản cố định hữu hình là tài khoản có 3 chữ số 211; Cấp của tài sản cố định hữu hình có 4 chữ số là 2111;2112;2113;2114;2115;2118=> VẬY KHI GHI SỔ THÌ CHÚNG TA GHI TÀI KHOẢN 4 CHỮ SỐ 2111;2112;2113;2114;2115;2118 (Cấp 2). THÌ TRONG PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG GHI TÀI KHOẢN CÓ 3 CHỮ SỐ 211 (Cấp 1

✔Ý 2: Chúng ta được quyền mở tài khoản con trong danh mục của hệ thống của tài khoản thông tư 200. Điều này có nghĩa là chúng ta không được mở thêm tài khoản mà không có trong danh mục của hệ thống thông tư 200, chúng ta chỉ được quyền mở thêm tài khoản con mà đã có sẵn trong thông tư 200 (Tùy theo nhu cầu quản lý của chúng ta mà chúng ta phải mở thêm hay không là tùy)

Ví dụ: Tài khoản 1121 là tiền gửi ngân hàng Viêt Nam Đồng, nhưng khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế xảy ra thì ảnh hưởng đến từng ngân hàng. Do đó, chúng ta phải ghi sổ chi tiết theo từng ngân hàng. Do đó, với trường hợp này chúng ta có 2 cách làm.

+Cách 1: vẫn giữ nguyên tài khoản cấp 2 có 4 chữ số là 1121 nhưng phải mở thêm mã đối tượng theo từng ngân hàng thì lúc đó mới ghi được sổ chi tiết theo từng ngân hàng

+Cách 2: Chúng ta mở tài khoản cấp 3 (Tài khoản có 5 chữ số) tài khoản con của tài khoản cấp 2 để chi tiết theo từng ngân hàng luôn (Ví dụ Mở tài khoản con 11211: Tiền gửi ngân hàng Việt Nam đồng ACB; Mở tài khoản con 11212: Tiền gửi ngân hàng Việt Nam Đồng HSBC; Mở tài khoản con 11213: Tiền gửi ngân hàng Việt Nam Đồng VCB….) => Lúc này khi ghi sổ thì kế toán sẽ ghi tài khoản cấp 3 có 5 chữ số thì tự động phần mềm sẽ ghi tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 1

CÂU HỎI 2:Việc chọn tài khoản con của tài khoản chi phí có quan trọng không? (Ví dụ chọn tài khoản con nào trong danh sách tài khoản con của TK 6421;6422;6423;6424;6425;6426;6427;6428….tương tự như TK 641 và 627 cũng như 623…), và khi chọn tài khoản con sai có ảnh hưởng gì không?

TRẢ LỜI CÂU HỎI 2

• Đầu tiên: là nghiệp vụ xảy ra mà liên quan đến chi phí thì các bạn phải xác định đúng tài khoản có 3 chữ số TÀI KHOẢN CẤP 1. (Điều này mới quan trọng). Ví dụ chi phí lãi vay thì các bạn phải chọn TK 635 chứ không thể nào ghi là 622 hoặc 627 hoặc 641 hoặc 642=> Vì nó ảnh hưởng đến việc Lập báo cáo kết quả kinh doanh (Nếu chọn sai thì trình bày báo cáo kết quả kinh doanh sai=> Làm cho người đọc báo cáo kết quả kinh doanh hiểu sai).

• Thứ hai: Sau khi các bạn chọn đúng tài khoản có 3 chữ số (TÀI KHOẢN CẤP 1) rồi thì nếu tài khoản có 3 chữ số này mà nó có tài khoản cấp 2 thì các bạn nếu chọn đúng tài khoản cấp 2 thì quá tuyệt vời (Ví dụ nó là chi phí tiền lương của giám đốc thì phải chọn 6421 chứ không thể nào chọn 6424 vì nó đã đích danh, Vậy nếu tài khoản con mà nó đã đích danh rồi thì nên chọn đúng, còn tài khoản con mà chưa rõ đích danh thì các bạn có thể chọn sai cũng không sao, bởi vì khi làm phần mềm kế toán thì trong phần mềm nó có 1 trường là khoản mục phí. Lúc này 100% chúng ta phải chọn đúng khoản mục phí). Vấn đề chọn đúng khoản mục phí là quan trọng nhất (Vì nó có liên quan đến vấn đề phân tích chi phí giữa các tháng, giữa các quý, giữa các năm của doanh nghiệp).


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k