Khi nào thì chúng ta bắt đầu viết hóa đơn cho khách hàng

Câu hỏi: Khi nào thì chúng ta bắt đầu viết hóa đơn cho khách hàng?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời:

 Thứ nhất: Theo như Điểm 1 và Điểm 4 Điều 9 của VBHN số 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015
Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn để gửi qua mạng cho thuế

1

Mẫu hóa đơn để gửi qua mạng cho thuế

2

4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: Về vấn đề cách làm mẫu thông báo phát hành hóa đơn và gửi thông báo phát hành hóa đơn cũng như gửi hóa đơn mẫu qua mạng đã có 1 bài viết và VIDEO hướng dẫn riêng cho các bạn mà các bạn đã được học trong bài trước

 Thứ 2: Theo như Điểm b Chương II Điều 16 của VBHN số17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. (TỨC LÀ CHỈ LẬP HÓA ĐƠN GTGT; HÓA ĐƠN BÁN HÀNG; HÓA ĐƠN ĐẶC THÙ NHƯ TEM VÉ… Mà không được sử dụng HÓA ĐƠN BÁN LẺ để gửi cho khách hàng. Nếu lập hóa đơn bán lẻ giao cho khách hàng là hành vi trốn thuế, gian lận thuế)

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

=> Vậy tiêu dùng nội bộ là không xuất hóa đơn tài chính, ví dụ như Công ty sản xuất quạt treo tường thì khi xuất quạt treo tường ra để sử dụng cho phòng kinh doanh sử dụng thì không phải xuất hóa đơn tài chính mà chỉ cần sử dụng phiếu xuất kho. Về cách hạch toán thì xem TT200 chế độ kế toán

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Lưu ý tại điểm theo số thứ tự liên tục: Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ