Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Khi các anh chị được tuyển dụng vào vị trí kế toán tiền lương các anh chị cần làm những công việc gì? Bài viết tự học kế toán sau sẽ giúp các anh chị hiểu rõ nhiệm vụ của kế toán tiền lương cần làm gì? Tài khoản sử dụng gồm những tài khoản nào? Kết cấu của tài khoản cũng như cách hạch toán ghi sổ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Nội dung của chuyên đề “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”

 1. Định nghĩa
 2. Nhiệm vụ
 3. Tài khoản và kết cấu
 4. Chứng từ sử dụng
 5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương
 6. Sơ đồ tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương
 7. Ví dụ cụ thể về tiền lương và các khoản trích theo lương và bài giải

1.Định nghĩa:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

a.Tiền lương: là khoản tiền công mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trên cơ sở hợp đồng lao động được ký kết.
Lưu ý: tiền lương có thể trả theo ngày, tuần, tháng và theo sản phẩm.
b.Các dạng hợp đồng lao động:
Theo Luật lao động 2012, điều 22 có quy định như sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
 • Hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời gian nhỏ hơn 12 tháng

Lưu ý: Đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn, khi đã hết hạn theo hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lao động hết hạn, 2 bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng mới thì:

 • HĐLĐ có thời hạn 12-36 tháng sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn
 • HĐLĐ thời vụ hay công việc có thời gian nhỏ hơn 12 tháng thì sẽ trở thành HĐLĐ có xác định thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp 2 bên ký HĐLĐ mới là HĐLĐ có xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.
c.Các khoản trích theo lương: (gồm BHXH, BHYT, BHTN)
Các khoản trích theo lương là những khoản bảo hiểm bắt buộc mà người lao động và người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước đối với HĐLĐ từ 3 tháng trở lên.
Tuy nhiên, đối với công ty có số lao động dưới 10 người mà có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì không tham gia BHTN
(Theo Điều 2 của Luật BHXH ngày 29/06/2006)

2.Nhiệm vụ của kế toán tiền lương:

 • Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền quà ….). vào đúng từng bộ phận có liên quan (Chi phí tiền lương của nhân công trực tiếp: Tk 622; Chi phí tiền lương của sản xuất chung : Tk 627; Chi phí tiền lương của bộ phận bán hàng: Tk 641; Chi phí tiền lương của bộ phận quản lý: TK 642) và đồng thời trích các khoản chi phí BHXH, BHYT, BHTN theo lương
 • Kiểm tra sự có thực của nhân sự nhân lương cũng như kiểm tra lại cách tính toán lương của phòng nhân sư.
 • Tính toán thuế TNCN đúng đủ và phù hợp theo quy định của pháp luật về thuế TNCN khi tính toán tiền lương
 • Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

3.Tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản:

3.1 Tài khoản sử dụng

 • Tài khoản tiền lương phải trả cho người lao động: 334
 • Các khoản trích theo lương:

Bảo hiểm xã hội: TK 3383
Bảo hiểm y tế: TK 3384
Bảo hiểm thất nghiệp: TK 3389
Thuế TNCN phải nộp: TK 3335

Ngoài những tài khoản trên thì trong phần tiền lương và các khoản trích theo lương còn khoản kinh phí công đoàn mà Công ty phải chịu 2% trên tổng quỹ lương đóng BHXH hàng tháng. TK 3382

3.2Kết cấu tài khoản:

Sodochut

4.Chứng từ sử dụng:

a.Tài khoản tiền lương:
BÊN có: Thể hiện khoản tiền lương phải trả cho người lao động của Công ty. Để ghi nhận khoản tiền lương phải trả này, kế toán dựa vào các chứng từ sau:
Bảng lương

 • Tuy nhiên, để lập được bảng lương, kế toán dựa vào quy chế tiền lương và thưởng của Công ty, Bảng chấm công, Hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động

Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh của chứng từ tiền lương gồm:

 • Hồ sơ nhân sự (gồm Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe)
 • Hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động thể hiện tổng thu nhập của người lao động. Đồng thời công ty cần phải xây dựng hệ thống thang bảng lương cơ bản để đóng BHXH.
 • Quy chế tiền lương và tiền thưởng của công ty được lập cho từng năm (nếu có thay đổi)

Lưu ý một số trường hợp đặc thù:

 • Nếu là lao động trong thời gian thử việc thì để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN cần có thư mời tuyển dụng, và cần thể hiện rõ thời gian thử việc là mấy tháng, hoặc là hợp đồng lao động thử việc và phải khấu trừ 10% thuế TNCN trong thời gian thử việc nếu mỗi lần trả từ 2 triệu đồng. Nếu không muốn thu thuế TNCN thì người lao động đó làm biểu mẫu cam kết số 23, cam kết thu nhập của cá nhân trong 1 năm không quá 108 triệu (đối với độc thân), hoặc (108 triệu + 3,6 triệu/ng/tháng * số tháng nuôi dưỡng cho 1 người) thì không phải thu thuế 10%.
 • Đối với hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần và thuộc diện phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 • Đối với hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng, và mỗi lần trả cho người lao động từ 2 triệu đồng trở lên thì phải thu lại 10% thuế TNCN cho dù có hay không có MST. Tuy nhiên, nếu cá nhân đó có MST TNCN và có biểu mẫu cam kết số 23, cam kết thu nhập của cá nhân trong 1 năm không quá 108 triệu (đối với độc thân), hoặc (108 triệu + 3,6 triệu/ng/tháng * số tháng nuôi dưỡng cho 1 người) thì không phải thu thuế 10%. Download biểu mẫu cam kết số 23: 35. Bản cam ket 23.CK-TNCN

BÊN nợ: Thể hiện các khoản giảm trừ tiền lương của người lao động (gồm BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN) và Chi tiền trả cho người lao động. Để ghi nhận các khoản giảm trừ này, kế toán sử dụng các chứng từ sau

 • Bảng lương
 • Ủy nhiệm chi nếu thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng
 • Phiếu chi nếu công ty chi lương bằng tiền mặt

b.Các khoản trích theo lương:
BÊN có: Thể hiện các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp cho nhà nước. Kế toán dựa vào chứng từ kế toán sau để ghi vào bên có của các khoản trích theo lương.

 • Dựa vào bảng lương để hạch toán phần BHXH, BHYT, BHTN mà người lao động chịu.
 • Bảng tính toán phần BHXH, BHYT, BHTN mà người sử dụng lao động chịu.
 • Thông báo đối chiếu Bảo hiểm và các chứng từ chứng minh việc tham gia BHXH.

BÊN nợ: Thể hiện khoản tiền BHXH đã trả cho kỳ. Kế toán dựa vào UNC, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để tiến hành hạch toán.
Tỷ lệ trích BHXH, BHYT và BHTN của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo theo lương. Kế tóan tiến hành hạch toán các nghiệp vụ sau:

Bút toán 1: Tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên

 • Nợ chi phí (622,627,641,642)
 • Có 334

Bút toán 2: Các khoản khấu trừ theo lương

 • Nơ 334
 • Có 3383
 • Có 3384
 • Có 3389

Bút toán 3: thuế TNCN phải nộp mà người lao động chịu

 • Nơ 334
 • Có 3335

Bút toán 4: Khoản BHXH, BHYTvà BHTN mà Cty chịu

 • Nợ chi phí (622,627,641,642)
 • Có 3383
 • Có 3384
 • Có 3389

Bút toán 5: (nếu có)
Khoản kinh phí công đoàn (nếu nộp) mà cty chịu như sau:

 • Nơ Chi phí (622,627,641,642)
 • Có 3382

Bút toán 6: Khoản trích BHXH, BHYT, BHTN mà Cty gánh chịu

 • Nơ chi phí (TK 622,627,641,642)
 • Có 3383
 • Có 3384
 • Có 3389

Bút toán 7: Tạm ứng lương đợt 1

 • Nơ 334
 • Có 111,112

Bút toán 8: Nộp thuế TNCN, Nộp BHXH, BHYT, BHTN

 • Nợ 3335
 • Nợ 3383,3384,3389
 • Có 111,112

6. Sơ đồ tóm tắt quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:

 

TTNV

GiathichSodo1

Các bạn có thể download bằng file excel: Sơ đồ hạch toàn tài sản cố định và kế toán các khoản trích theo lương

7. Bài tập ứng dụng

Anh chị hãy dưa vào bảng lương của tháng 1/2014 theo file đính kèm, Hãy làm theo yêu cầu sau:

 • Hãy hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên bằng các định khoản nợ có
 • Sau đó, hãy tiến hành ghi vào các loại sổ có liên quan (Sổ nhật ký chung, sổ cái, Sổ chi tiết)
 • Download bảng lương: Bảng lương ap1dung5 10/7/2013

Giải:
Cuối tháng, kế toán dựa vào Bảng lương, tiến hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo như sơ đồ chữ T bên dưới

Baigiai1

Kế toán tiền lương
Lưu ý: Các bạn sau khi thực hiện nghiệp vụ định khoản như trên kế toán tiến hành ghi nhận vào sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết có liên quan. Việc ghi sổ như thế nào các bạn có thể xem lại chi tiết cách ghi sổ của Buổi 3 “Kế toán tài sản cố định’ để hiễu rõ cách ghi nhận từng loại sổ cái nhé

8.Đọc thêm: Về quy trình tham gia BHXH lần đầu

Bước 1:

 • Đăng ký khai trình sử dụng lao động
 • Hệ thống thang bảng lương nộp cho phòng lao động Quận

Bước 2: chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Hợp đồng lao động (1 bản)
 2. Khai trình sử dụng lao động đã được Phòng lao động thông qua
 3. Hệ thống thang bảng lương đã được Phòng lao động chấp thuận
 4. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
 5. Công văn giải trình việc chậm tham gia BHXH nếu có mẫu D01b-TS
 6. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT mẫu A01-TS (2 bản/người)
 7. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT mẫu D02-TS (3 bản)
 8. Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 101 (2 bản)
 9. Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT mẫu 01DKBB (3 bản)

Lưu ý: Ví dụ cụ thể về cách lập các biểu mẫu trên , mình sẽ trình bày riêng cho các bạn 1 mục riêng nhé. Các bạn đón đọc, mình sẽ viết nhanh thôi

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp cho các bạn tự học kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chúc các bạn học tốt. Các bạn đón đọc các bài tự học kế toán của Buổi 4 trong phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày liên quan đến vấn đề thủ tục Tham gia BHXH, BHYT và BHTN


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ