Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn

+ Văn bản pháp lý

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn quy định về quản lý hóa đơn.
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư về thuế trong đó có thông tư 39
 • Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của 3 thông tư 39;119 và TT26
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Theo Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

Tổ chức kinh doanh trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. (Nếu chưa làm thông báo phát hành hoá đơn mà đã sử dụng hoá đơn, thì đó là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp)

+ Mức phạt khi không nộp thông báo phát hành hóa đơn:

Theo điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính, kể từ ngày 02/03/2014 thì mức phạt không lập, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với các hành vi

 • Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho DN biết để điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.
  Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
 •  Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn.
  Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

2. Phạt tiền 6.000.000 đồng: Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000 đồng:
Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.
Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Lưu ý: Nếu chứng minh đã gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

Chú ý: Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng nếu không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì những hóa đơn đó là bất hợp pháp (Theo khoản 5 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC)

+ Thủ tục lập thông báo phát hành hóa đơn
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lần đầu cho những DN mới thành lập theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài Chính.

1. Hồ sơ thủ tục cần làm:

 • Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu TB/01AC ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 (02 bản)
 • Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp)

Lưu ý:

Trước đây theo Thông tư 39/2014/TT-BTC thì: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Nhưng kể từ ngày 1/1/2015 theo Công văn 767/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của 26/2015/TT-BTC quy định:

Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

-> Như vậy: Đã không còn giới hạn số lượng hoá đơn được phát hành nữa.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

 • Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…),
 • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),
 • Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

3. Hóa đơn mẫu:

Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

4. Thời hạn nộp thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Nộp trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý chậm nhất năm (05) ngày trước khi Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn. Và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Lưu ý:

 • Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
 • Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần mẫu thông báo phát hành hóa đơn.

+ Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu trên mẫu TB01/AC

1

 • Chỉ tiêu [1] – STT: kê khai số thứ tự tăng dần
 • Chỉ tiêu [2] – Mã loại hóa đơn: Mã loại hóa đơn đơn vị thông báo phát hành (01GTKT, 02GTTT, 03XKNB,…)
 • Chỉ tiêu [3] – Tên loại hóa đơn: Tên loại hóa đơn tương ứng với mã loại hóa đơn (01GTKT: Hóa đơn giá trị gia tăng, 03XKNB: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…)
 • Chỉ tiêu [4] – Mẫu số: Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Cụ thể:
+ Ký hiệu mẫu hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP : 01GTKT-3LL; 01GTKT-3LL-01; 03PXK-3Ll; 02GTTT-3LL…
+ Ký hiệu mẫu hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP: 01GTKT3/001; 02GTTT3/001; 03XKNB3/001…

 • Chỉ tiêu [5] – Ký hiệu: Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hóa đơn:

Ví dụ:
– Ký hiệu hóa đơn theo quy định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP: AA/2010B, AB/2009B; AH/2005T; …
– Hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
– Đối với hóa doanh nghiệp tự in, đặt in thì nhập ký hiệu hóa đơn tương tự như Thông báo phát hành: AB/11P; AQ/11T; QH/11E….
– Đối với hóa đơn mua của CQT thêm 02 ký tự đầu ký hiệu gọi là mã hóa đơn do Cục Thuế in, phát hành. 01AA/11P…. (hóa đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành)

 • Chỉ tiêu [6] – Số lượng: Số lượng hóa đơn phát hành trong kỳ (chỉ tiêu này không cần nhập, phần mềm sẽ tự tính)
 • Chỉ tiêu [7] – Từ số: Nhập số hóa đơn đầu tiên trong số hóa đơn công ty muốn phát hành.

Ví dụ: Trong kỳ công ty phát hành 3 cuốn hóa đơn từ số 0000001 – 0000150 thì nhập vào chỉ tiêu này số 0000001.

 • Chỉ tiêu [8] – Đến số: Nhập số hóa đơn cuối cùng trong số hóa đơn công ty muốn phát hành.

Ví dụ: Trong kỳ công ty phát hành 3 cuốn hóa đơn từ số 0000001 – 0000150 thì nhập vào chỉ tiêu này số 0000150.

 • Chỉ tiêu [9] – Ngày bắt đầu sử dụng: 5 ngày sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn.

Ví dụ: Công ty ABC nộp thông báo phát hành hóa đơn ngày 09/06/2015 thì ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là ngày 14/06/2015.

 • Chỉ tiêu [10] – Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm: Nhập Tên, Mã số thuế của công ty in/cung cấp phần mềm.
 • Chỉ tiêu [11] – Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm: Nhập Số hợp đồng, Ngày hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm.
 • Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, các nhân sử dụng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in)
 • Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Chi cục thuế trực tiếp quản lý đơn vị.
 • Ngày thông báo phát hành: Nhập ngày lập thông báo phát hành hóa đơn.
 • Người đại diện pháp luật: Người đại diện trước pháp luật của đơn vị.

Ví dụ cụ thể lập Thông báo phát hành hóa đơn và làm bằng hình ảnh minh họa trên HTKK:

Anh chị hãy làm thông báo phát hành hoá đơn của Công ty ABC có MST là 0301795712, địa chỉ tại 45 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM. Lập thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK.

Trong tháng 06/2015, công ty đặt in:
• 3 quyển hoá đơn GTGT với mẫu là 01GTKT3/001: ký hiệu hoá đơn TH/15P; và số hoá đơn từ 0000001- 0000150. Với ngày thông báo phát hành hóa đơn là ngày 09/06/2015. Ngày 14/06/2015 là ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn.
• 1 quyển hoá đơn là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có mẫu hoá đơn là 03XKNB3/001; ký hiệu là TH/15P và số từ 0000001-0000050. Với ngày thông báo phát hành hóa đơn là ngày 09/06/2015. Ngày 14/06/2015 là ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Với Công ty In: tên là An Tâm, MST: 3600252847. Hợp đồng đặt in là NMC ngày 13/05/2015
Biết: Công ty ABC là do Chi cục thuế Quận 1 quản lý.

Lưu ý: Sau khi làm xong, anh chị hãy xuất ra file XML và lưu để kê khai qua mạng. Người ký trên Tờ khai là Nguyễn Văn Tèo Em.

Cách làm:

Bước 1: Chọn biểu tượng HTKK trên màn hình

2

Bước 2: Nhập mã số thuế vào ô màu đỏ, Nhấn Đồng ý

3

Bước 3: Nhập các thông tin của doanh nghiệp

4

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên, bấm nút Ghi, phần mềm báo Đã ghi dữ liệu thành công -> Đóng
Bước 4: Trở lại màn hình chính của HTKK, vào mục Hóa đơn chọn Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) :

5

Bước 5: Chọn kỳ tính thuế: ngày thông báo phát hành hóa đơn -> Đồng ý

6

Bước 6: Thực hiện kê khai vào từng chỉ tiêu ta được mẫu hoàn chỉnh như hình sau:

7

Nhấn nút Ghi, phần mềm ghi dữ liệu thành công sau đó kết xuất ra file XML và nộp cùng với hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế. Trung tâm An Tâm sẽ có một bài viết hướng dẫn các bạn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

BÀI TẬP THỰC HÀNH:

Anh chị hãy làm thông báo phát hành hoá đơn của Công ty ABC có MST là 0301795712, địa chỉ tại 45 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM. Lập thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK.

Trong tháng 06/2015, công ty đặt in:
• 3 quyển hoá đơn GTGT với mẫu là 01GTKT3/001: ký hiệu hoá đơn TH/15P; và số hoá đơn từ 0000001- 0000150. Với ngày thông báo phát hành hóa đơn là ngày 15/06/2015. Ngày 20/06/2015 là ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn.
• 1 quyển hoá đơn là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có mẫu hoá đơn là 03XKNB3/001; ký hiệu là TH/15P và số từ 0000001-0000050. Với ngày thông báo phát hành hóa đơn là ngày 15/06/2015. Ngày 20/06/2015 là ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Với Công ty In: tên là An Tâm, MST: 0312581896. Hợp đồng đặt in là NMC ngày 13/05/2015

Biết: Công ty ABC là do Chi cục thuế Quận 1 quản lý.

Lưu ý: Sau khi làm xong, anh chị hãy xuất ra file XML và lưu để kê khai qua mạng. Người ký trên Tờ khai là Nguyễn Văn Tèo Em.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong việc chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục cần thiết trong việc lập, thông báo và phát hành hóa đơn một cách đầy đủ và nhanh chóng.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ