Hướng dẫn nội dung mới của thông tư 95/2016/TT-BTC (VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ)

Công văn số 3706/TCT-KK ngày 17 tháng 08 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn nội dung mới của thông tư 95/2016/TT-BTC.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Công văn số 3706/TCT-KK hướng dẫn triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế. Việc đăng ký thuế của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế được hướng dẫn như sau:

Trong thời gian Hệ thống TMS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa nâng cấp đáp ứng quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập căn cứ vào hồ sơ đăng ký thuế (tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT) do cơ quan chi trả thu nhập gửi đến bằng bản giấy để cấp mã số thuế cho cá nhân và người phụ thuộc ủy quyền, trả kết quả đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Download: 370695_2016_TT-BTC_318631


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ