Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bằng hình ảnh minh họa

[quote_box_center]Đây là một bài viết trong khóa học Kế toán Tổng hợp thực hành, Khóa học Thực hành khai báo thuế, Khóa học Kế toán thực hành thực tế do thầy Bùi Tấn Hải trực tiếp giảng dạy.[/quote_box_center]

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1. Đối tượng nào thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp từ 1/1/2014

 • Doanh nghiệp đang hoạt động (tức là hoạt động trước 1/1/2014) có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng (trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo như Điểm 3 của Điều 12).
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014.Trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm:
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ mà .
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ 1/1/2014 có hóa đơn mua tài sản cố định hoặc máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập mà có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn). Tham khảo thêm CV 2616/TCT-CS ngày 10/07/2014.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: Cản cứ vào bộ hô sơ góp vốn vào doanh nghiệp: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo hồ sơ về nguồn gốc tài sản để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu hồ sơ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tham khảo thêm CV 2616/TCT-CS ngày 10/07/2014.
 • Hộ cá nhân kinh doanh

2. Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/1/2014 phải gửi mẫu 06 về phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế vào thời gian nào?
“Về việc tiếp nhận Thông báo mẫu 06/áp dụng phuơng pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 858/TCT-KK ngày 17/3/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố, theo đó không quy định thời hạn nhận mẫu số 06/GTGT.”

3. Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng Tỷ lệ % nhân với Doanh thu

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:
 • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Như vậy cái quan trọng là chúng ta xác định được tỷ lệ thuế GTGT là bao nhiêu %. Vậy các bạn xem danh mục chi tiết các ngành nghề các bạn xem tại đây: BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ

 • Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

4. Thời gian kê khai và mẫu biểu kê khai:

 • Thời gian kê khai: Chúng ta có kê khai theo tháng và kê khai theo quý.
 • Thời gian kê khai theo tháng là từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng sau. Thời gian kê khai cũng chính là thời gian mà đơn vị phải nộp thuế
 • Thời gian kê khai theo quý là từ ngày 1 đến ngày 30 của tháng đầu tiên của Quý sau.Thời gian kê khai cũng chính là thời gian mà đơn vị phải nộp thuế.
  (Trường hợp kê khai theo tháng và trường hợp nào kê khai theo quý. Các bạn đọc tại Điểm 2 Điều 11 của TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)
 • Mẫu biểu kê khai: Gồm Tờ khai 04/GTGT và Phụ lục 04-1/GTGT

+ Tờ khai 04/GTGT

tờ khai thuế gtgt

Giải thích số liệu của tờ khai 04/GTGT:

 • Cột số 3: Lấy số liệu doanh thu không chịu thuế GTGT từ phụ lục 04-1/GTGT
 • Cột số 4: Lấy số liệu doanh thu chịu thuế GTGT từ phụ lục 04-1/GTGT nhưng chia theo mức tỷ lệ GTGT của từng nhóm ngành
 • Cột số 5: Tỷ lệ thuế GTGT theo từng nhóm ngành
 • Cột số 6: Số thuế GTGT phải nộp=Cột 4*Cột 5
 • Chỉ tiêu số 32: là cột Tổng doanh thu mặt hàng không chịu thuế và doanh thu mặt hàng chịu thuế GTGT.

Lưu ý: Mẫu biểu này là tự động nhảy số liệu, sau khi các bạn lấy toàn bộ hóa đơn bán hàng đầu ra nhập vào phụ lục 04-1/GTKT. Chúng ta chỉ cần quan tâm đúng số liệu mã số 33 trên tờ khai 04/GTGT là số tiền thuế mà chúng ta phải nộp cho nhà nước.

 • Khi có số thuế phải nộp cho nhà nước chúng ta dựa vào tờ khai 04/GTKT của tháng kê khai hạch toán như sau:

Nợ 511: 275.000
Có 3331: 275.000

+ Mẫu phụ lục 04-1/GTGT
Giải thích cách điền sổ liệu trong mẫu 04-1/GTGT

 • Dòng 1: Lấy toàn bộ hóa đơn đầu ra mà của những mặt hàng không chịu thuế GTGT hoặc là xuất khẩu để ghi vào chỉ tiêu này
 • Dòng 2: Lấy toàn bộ hóa đơn đầu ra mà của nhóm ngành hàng có tỷ lệ chịu thuế GTGT là 1% để điền vào đây
 • Dòng 3: Lấy toàn bộ hóa đơn đầu ra mà của nhóm ngành hàng có tỷ lệ chịu thuế GTGT là 5% để điền vào đây
 • Dòng 4: Lấy toàn bộ hóa đơn đầu ra mà của nhóm ngành hàng có tỷ lệ chịu thuế GTGT là 3% để điền vào đây
 • Dòng 5: Lấy toàn bộ hóa đơn đầu ra mà của nhóm ngành hàng có tỷ lệ chịu thuế GTGT là 2% để điền vào đây

Ví dụ: Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bằng hình ảnh như sau:

Công ty TNHH Đào tạo và dịch vụ kế toán thuế An Tâm (MST: 0312581896) thành lập tháng 1/2014 thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (tức là hóa đơn đầu ra phải sử dụng hóa đơn bán hàng không có dòng thuế suất) Công ty TNHH Đào tạo và dịch vụ kế toán thuế An Tâm có doanh thu phát sinh từ hoạt động đào tạo và dịch vụ kế toán thì Công ty TNHH Đào tạo và dịch vụ kế toán thuế An Tâm không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động đào tạo (do đào tạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ kế toán.

Cụ thể doanh thu xuất ra trong tháng 1/2014 như sau:

kê khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Ví dụ:
Giải:

 • Dựa vào mặt hàng chịu thuế là dịch vụ kế toán so với bảng quy định tỷ lệ thuế GTGT của nhóm ngành hàng thì Dịch vụ kế toán chịu tỷ lệ thuế GTGT là 5.=> Vậy kê khai vào dòng số 3.
 • Dựa vào mặt hàng không chịu thuế là đào tạo thì lấy toàn bộ hóa đơn mà xuất cho đào tạo thì kê khai vào dòng số 1.

Bước 1: lấy hóa đơn đầu ra, kê khai vào phụ lục 04-1/GTGT, kết quả như sau:

ke khai thue gtgt

Bước 2: Sau khi làm bước 1 thì tự động số liệu của Phụ lục 04-1/GTGT chạy lên Tờ khai 04/GTGT, kết quả như sau:

cách kê khai thuế gtgt

Download bài viết: Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpwww.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ