HỌC CÁCH GHI NHẬN TÀI KHOẢN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (TÀI KHOẢN 511;515;711)

-Dành cho các bạn chưa biết gì về kế toán
-Dành cho các bạn đang học kế toán online
-Dành cho các bạn đang học kế toán tại trung tâm nhưng lung túng trong quá trình hạch toán Nợ và Có.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

==>Như bài trước các bạn đã được học về Đầu vào (Tức là phải bỏ tiền ra) Cách nhớ ghi nhận những tài khoản chi phí (TK 621;622;627;632;635;641;642;811;8211). Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách nhớ ghi nhận Đầu ra cơ bản và dễ nhớ (Tức là sẽ thu tiền vô).

📙 Đầu tiên là TÀI KHOẢN 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ): Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì kế toán sử dụng tài khoản 511 để theo dõi doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Đây những mặt hàng kinh doanh có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN. Ngoài ra phản ánh vào tài khoản này có thể là Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ. Doanh thu cho thuê bất động sản và doanh thu bán bất động sản đầu tư.

• Khi phát sinh doanh thu thì các bạn chọn tài khoản con của tài khoản 511 để ghi sổ cho đúng. Cụ thể theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 có 1 số tài khoản chi tiết doanh thu như sau:

– Tài khoản 5111 -Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…

– Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– Tài khoản 5113– Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

– Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá:Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

– Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

– Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.

• Vậy khi nào thì các bạn ghi nhận doanh thu vào tài khoản 511, ghi nhận doanh thu tài khoản 511 dựa vào chứng từ nào?. Có bắt buộc phải dựa vào hóa đơn GTGT xuất hay không? Ở đây tôi chỉ đề cập đến vấn đề bán cái gì cầm nắm được (Không đề cấp đến cung cấp dịch vụ, vì viết bài trong phạm vị bán hàng hóa thôi)

TRẢ LỜI: Khi Công ty của các bạn bán hàng hóa mà các bạn có quyền phải thu tiền của khách hàng thì lúc đó các bạn sẽ ghi nhận doanh thu 511 (Hay nói cách khác là chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua). Vậy chứng từ nào trong thực tế đang áp dụng tại Công ty bạn mà chứng từ được các bạn có quyền phải thu tiền của khách hàng thì chứng từ đó là chứng từ ghi nhận doanh thu (Có thể là biên bản bàn giao hàng hóa, phiếu bán hàng,…). Nhưng khi doanh nghiệp bán hàng thì phải nộp thuế cho nhà nước. Mà muốn nộp thuế cho nhà nước thì phải xuất hóa đơn cho khách hàng cho dù khách hàng không lấy hóa đơn (Gồm hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng tùy theo mỗi Công ty mà sử dụng hóa đơn nào). Vậy nói tóm lại khi bán hàng hóa thì phải xuất hóa đơn cho khách hàng. Vậy vấn đề xuất hóa đơn là để phục vụ cho Cơ quan thuế. Vì trong thực tế có nhiều doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng mà không xuất hóa đơn (Đây là hành vi vi phạm pháp luật).

• Đây là nghiệp vụ bán hàng nên khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, các bạn ghi nhận 2 nghiệp vụ như sau:

Nghiệp vụ 1: Ghi nhận doanh thu:

+Tài khoản phải thu khách hàng (TK 131) tăng lên. Đây là loại 1 ghi Nợ 131 (Cộng Giá thanh toán trên hóa đơn)
+Tài khoản doanh thu bán hàng tăng lên (TK 5111). Đây là loại 5 Ghi có 5111 (Số lượng * Đơn giá bán)
+Tài khoản thuế GTGT đầu ra tăng lên (TK 33311). Đây là loại 3 Ghi Có 33311 (Số lượng * Đơn giá bán*Thuế suất GTGT)
(Luôn luôn thông qua tài khoản 131 để tiện cho việc phân công công việc trong phòng kế toán, cho dù đây là nghiệp vụ bán hàng thu bằng tiền mặt, nếu bán hàng thu bằng tiền mặt thì sau đó các bạn lập phiếu thu thì ghi nghiệp vụ Nợ 1111 Có 131)

Nghiệp vụ 2: Ghi nhận giá vốn hàng bán

+Tài khoản giá vốn hàng bán tăng lên (TK632). Đây là loại 6 Ghi Nợ 632 (Số lượng*đơn giá xuất kho)
+Tài khoản hàng hoá giảm xuống (TK 1561). Đây là loại 1 Ghi Có 1561 (Số lượng*đơn giá xuất kho)

📙 Tiếp đến là TÀI KHOẢN 515 (Doanh thu tài chính): là thu nhập từ việc chia cổ tức, thu nhập từ lãi tiền gửi, thu nhập từ lãi cho vay (cho cho tổ chức, cá nhân vay), thu nhập từ việc nhận được cổ tức và lợi nhuận được chia …, chuyển nhượng vốn. Những khoản này không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN . Các bạn muốn rõ cách sử dụng tài khoản 515 gồm những gì thì các bạn có thể xem TT200 sẽ rõ. Còn bên trên là tôi chỉ đề cập 1 vài trường hợp cho các bạn nắm

=> Khi đi làm các bạn có thể mở chi tiết tài khoản doanh thu tài chính thành những tài khoản con theo như những nội dung mà đã liệt kê bên trên. Mục đích mở tài khoản con là để quản lý và để phục vụ cho quá trình làm báo cáo sau này (Thuyết minh báo cáo tài chính). Cụ thể có thể mở chi tiết như sau:

❎ 5151: Lãi tiền gửi ngân hàng
❎ 5152: Lãi cho vay,
❎ 5153: Cổ tức, lợi nhuận được chia
❎ 5154: Lãi chênh lệch tỷ giá lúc thanh toán
❎ 5155: Chiết khấu thanh toán được hưởng
❎ 5156: Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

***Lưu ý: Học thuộc cách sử dụng tài khoản 515 thì các bạn sẽ suy ra được cách học của tài khoản 635. (Nó ngược lại). Đây là cách học dễ nhớ dành cho người đang bắt đầu học kế toán. Các bạn có thể xem bài Cách ghi nhận chi phí trong những bài trước

📙 Tiếp theo nữa là TÀI KHOẢN 711 (Thu nhập khác): Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài những quy định ghi vào 511 và 515 nếu mà có dòng tiền thu vào mà không phải thu vào từ khoản phải thu thì ghi vào 711. Cụ thể ghi vào tài khoản 711 có thể gồm những khoản sau: Thu nhập từ việc thanh lý tài sản cố định, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng; những khoản thưởng mà nhà cung cấp cho thưởng; xoá các khoản nợ phải trả. Những khoản này không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DN. Các bạn muốn rõ hơn để ghi vào tài khoản 711 gồm những khoản nào thì xem TT200

=> Khi đi làm các bạn có thể mở chi tiết tài khoản thu nhập khác thành những tài khoản con để phản ánh chi tiết nội dung của tài khoản 711. Mục đích là để quản lý và để phục vụ cho quá trình làm báo cáo sau này. Cụ thể có thể mở chi tiết như sau:

❎ 7111: Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản cố định
❎ 7112: Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng
❎ 7113: Xoá nợ các khoản công nợ phải trả mà không trả
❎ 7118: Những khoản thu nhập khác

***Lưu ý: Học thuộc cách sử dụng tài khoản 711 thì các bạn sẽ suy ra được cách học của tài khoản 811. (Nó ngược lại). Đây là cách học dễ nhớ dành cho người đang bắt đầu học kế toán. Các bạn có thể xem bài Cách ghi nhận chi phí trong những bài trước

BTHAI

Tác giả bộ sách TỰ HỌC KẾ TOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
Tác giả bộ sách TỰ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ
Tác giả bộ sách TÌM HIỂU QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ SỬA CHỮA XE Ô TÔ


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k