Công thức tính thuế TNCN

• TH1: Tiền lương, tiền công của hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

“Thuế TNCN phải nộp= Thu nhập tính thuế (I)*Biểu thuế lũy tiến từng phần (II)”

 • (I) Thu nhập tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công={Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công+Những khoản phúc lợi khác mà người lao động được hưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật Trừ (-) bản thân (9 triệu)Trừ (-) người phụ thuộc (3,6 triệu/người/tháng) kể từ lúc nuôi dưỡng Trừ (-) BHXH (8%*Lương đóng BHXH)-BHYT (1.5%*Lương đóng BHXH)-BHTN (1%*Lương đóng BHXH) Trừ (-) Quỹ hữu trí tự nguyện không quá 1 triệu đồng/tháng (Nếu người lao động có đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện)Trừ (-) Các khoản đóng góp từ thiện theo những quy định, thông tư, nghị định của Nhà nước}
 • (II): Biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:1

Lưu ý: Liên quan đến vấn đề người phụ thuộc trong công thức trên, chúng tôi đặt ra một số câu hỏi và câu trả lời để các bạn tiện theo dõi như sau:

Câu hỏi 1: Như thế nào là người phụ thuộc của người nộp thuế ?

Trả lời 1:
Các bạn phải xem tại Điểm c.2 Khoản 1 Điều 9 của TT111. Cụ thể một vài trường hợp người phụ thuộc để các bạn có thể tham khảo

 • Con đẻ; Con nuôi; Con ngoài giá thú mà đang trong độ tuổi đi học
 • Vợ hoặc chồng ngoài độ tuổi lao động mà không có thu nhập (hoặc ngoài độ tuổi lao động mà có thu nhập không quá 1 triệu/tháng)
 • Cha đẻ; mẹ đẻ mà ngoài độ tuổi lao động hoặc ngoài độ tuổi lao động mà có thu nhập không quá 1 triệu/tháng

Câu hỏi 2: Một người phụ thuộc được tính giảm trừ cùng 1 lúc cho nhiều người nộp thuế hay như thế nào?

Trả lời 2:

Khoản C.2.4 của Điểm 1 Điều 9 của TT111

+ Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. (nhằm tránh trùng lắp)

Câu hỏi 3: Người nộp thuế phải thỏa mãn điều kiện gì thì mới được quyền tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trả lời 3:

+ Để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

 • Thứ 1: người nộp thuế phải có mã số thuế. Việc đăng ký mã số thuế TNCN, các bạn có thể xem bài đăng ký mã số thuế TNCN online trên trang www.ketoanantam.com/tinbai (gõ TNCN online) hoặc các bạn xem trong phần chương 14 bài viết hướng dẫn đăng ký mã số thuế TNCN online
 • Thứ 2: người nộp thuế phải đăng ký mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo TT92/2015. Các bạn có thể xem mẫu 16 để điền và gửi cho cơ quan thuế như sau:2 3
 • Thứ 3: người nộp thuế phải cung cấp bộ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cho Cty (Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì các bạn có thể lấy bất kỳ giấy tờ nào không cần phải công chứng mà chứng minh được mối quan hệ như đã nói bên trên). Các bạn có thể xem Khoản g Điểm 1 Điều 9 của TT111/2013 sẽ rõ về vấn đề giấy tờ bổ sung chứng minh người phụ thuộc.

Ví dụ mẫu giấy khai sinh của con như sau:4

Ví dụ minh họa: về cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: Năm 2014 Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng (Biết lương đóng BHXH là 4 triệu) và tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương đóng BHXH (Không đóng BHTN). Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như thế nào?

Giải:
– Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.
– Bà C được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng/tháng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):
3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng/tháng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
4triệu đồng × (7% + 1,5%) = 380.000 đồng

=>Tổng cộng các khoản được giảm trừ: 9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 0.38 triệu đồng = 16,580 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế của Bà C là: 40 triệu đồng – 16,580 triệu đồng = 23,420 triệu đồng
– Số thuế phải nộp:

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
(23,420 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 1,084 triệu đồng

Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:
0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 1,084 triệu đồng = 3,034 triệu đồng

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:
Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: 23,420 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,034 triệu đồng
TH2: Tiền lương, tiền công của hợp đồng lao động dưới 3 tháng (Ví dụ lao động thời vụ; lao động thử việc 2 tháng) hoặc không ký hợp đồng lao động (tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền dịch vụ khác, thù lao khác).

 • Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Lưu ý:

• Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. (Điểm i Khoản 1 Điều 25 của TT111/2013/TT-BTC 15/08/2013)

• Đối với những hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động (mà ký hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng tư vấn…) thì mỗi lần trả từ 2 triệu đồng/lần thì nếu người lao động có làm mẫu cam kết 02 theo TT92/2015 là trong 1 năm có tổng thu nhập không quá 9 triệu *12=108 triệu/năm. Hoặc nếu có người phụ thuộc thì được cộng thểm 3,6 triệu/tháng vào tổng thu nhập chịu thuế thì sẽ không thu 10% thuế TNCN trên tổng số tiền phải trả cho cá nhân

Mẫu cam kết 02/CK-TNCN theo TT92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 các bạn có thể tham khảo tại đây1


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ