Chuyển lỗ lấy từ thu nhập tính thuế hay thu nhập chịu thuế

Câu hỏi 1: Vấn đề chuyển lỗ được định nghĩa trong Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Thông tư số 123/2012/TT-BTC và Thông tư số 130/2008/TT-BTC có sự khác nhau

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Tại Thông tư số 78:” Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước chuyển sang.

Tại thông tư số 123:” Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế”

Như vậy, định nghĩa phát sinh giữa Thông tư số 78 và Thông tư số 123 là khác nhau về lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên công thức tính thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế theo thông tư 78 và thông tư 123 lại giống nhau:

+ Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
+ Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Như vậy nếu theo định nghĩa về “ Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế” theo thông tư 78 cũng như công thức tính” Thu nhập tính thuế” thì “ Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế để được chuyển lỗ trong các năm sau là: Thu nhập chịu thuế trừ đi phần thu nhập được miễn thuế và không tính phần lỗ của các năm trước chuyển sang.

Theo công thức tính thu nhập chịu thuế thì Lợi nhuận hoặc Lỗ kế toán + Chi phí không hợp lý theo luật thuế TNDN bên trên thì phần doanh thu đó đã bao gồm phần Doanh thu tài chính được chia từ công ty con hoặc công ty liên doanh, liên kết.
Vậy khi doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN lỗ thì lấy lỗ nào để kết chuyển

Ví dụ: Năm 2014, công ty ABC có doanh thu là 18 triệu (gồm 2 triệu là doanh thu được miễn thuế, do đây là doanh thu hoạt động tài chính được chia từ công ty con đã đóng thuế TNDN) và chi phí kế toán là 28 triệu. Biết rằng toàn bộ chi phí kế toán trên là hợp lý theo luật thuế TNDN. Công ty có ý kiến như sau:
-Lợi nhuận kế toán=Doanh thu – Chi phí=18-28=(10) triệu đồng
-Thu nhập chịu thuế=Doanh thu –Chi phí được trừ+Thu nhập khác=18-28=(10) triệu đồng
-Thu nhập miễn thuế =Thu nhập chịu thuế -Thu nhập miễn thuế =-10-2= (12) triệu đồng. Vậy với thông tư 78 thì lấy Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế 2014 là 12 triệu đồng. Số liệu 12 này sẽ được chuyển lỗ trong vòng 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 và được quyền chuyển lỗ vào cá quý đầu tiên có lãi của năm 2015 (Tức là được chuyển vào quý 1,2,3 và 4 của năm 2015). Nếu làm theo thông tư số 123 thì lấy chuyển lỗ là 10 triệu (nếu chiếu theo công thức)
Như vậy, trong ví dụ này là chuyển lỗ năm 2014 vào năm 2015 là 12 triệu đồng hay 10 triệu đồng.

Câu trả lời:

Câu 1: Căn cứ Khoản 1.2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính về thuế TNDN theo số liệu công ty trình bày trong kỳ tính thuế năm 2014 thì số lỗ được tính như sau:
– Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác = 16 – 28 + 2 =(10) triệu đồng
– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế = (10) -2 = (12) triệu đồng
Số lỗ trên 12 triệu đồng công ty được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục từ kỳ tính thuế năm 2015.

Lưu ý về chuyển lỗ của hoạt động bất động sản: Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư 78 này).

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư trước, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác)

=> Như vậy là chỉ có lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản mới được bù trừ vào lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh, còn nếu Cty có lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có lãi của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì không được bù trừ (Trước đây là từ năm 2013 trở về trước là không cho phép chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động vào lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng từ năm 2014 thì cho phép chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm thu nhập khác).

  • Vậy khoản lỗ của bất động sản thì các bạn kê khai vào phụ lục 03-2B và nó lên chỉ tiêu C3B là các bạn phải gõ vào trên Tờ khai 03/TNDN
  • Vậy khoản lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh thì các bạn kê khai vào phụ lục 03-2A và nó lên chỉ tiêu C3A là tự động nó lên trên tờ khai 03/TNDN.

Các bạn có thể xem hình minh họa về việc đưa số chuyển lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản và số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh trên tờ khai 03/TNDN bằng VÍ DỤ như sau:

Cty ABC, MST: 3600252847 đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2014 với những thông tin như sau:

  • Lỗ từ hoạt động SXKD năm 2013 là 10 triệu
  • Lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2014 là 5 triệu
  • Năm 2014 với Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 25.259.625 (Với doanh thu là 50.000.000 đồng và giá vốn là 24.740.375 đồng)
  • Biết thuế suất thuế TNDN là 20% và Cty đã tạm nộp thuế TNDN trong năm 2014 là 3.500.000

Giải:

Bước 1:

  • Mở phần mềm HTKK 3.3.4=> Sau đó chọn Thuế thu nhập doanh nghiệp=> Sau đó chọn Quyết toán TNDN năm (03/TNDN).3
  • Và sau đó chọn Phụ lục 03/1A; 03-2A và 03-2B. Với kết quả như hình sau:4
  • Tiếp đó, chọn sheet 03-1A/TNDN, để gõ số liệu vào, với kết quả như sau:5

Bước 2: Nhập số liệu lỗ của hoạt động SXKD vào phụ lục 03-2A tại cột số 5 ghi là chuyển lỗ 10 triệu thì số 10 triệu này tự động nhảy lên chỉ tiêu C3A của Tờ khai 03/TNDN6

Bước 3: Nhập số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào phụ lục 03-2B tại cốt số 05 với số tiền là 5 triệu và số liệu này không tự nhảy qua tờ khai 03/TNDN mà chúng ta phải gõ 5 triệu này vào chỉ tiêu C3B trên tờ khai 03/TNDN7

Bước 4: Qua xem số liệu trên tờ khai 03/TNDN với kết quả như sau:8 9 10

  • Thuế suất phổ thông là 22% áp dụng 2014+2015 (Từ năm 2016 thuế suất phổ thông là 20%)

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] (Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 511) và chỉ tiêu mã số [08] (Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 515) trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư 78). Doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Mẫu số 03- 1A/TNDN kèm theo tờ khại quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo (Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế. Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.)


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ