Chuẩn mực kế toán là gì? 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán là gì?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.
Hệ thống chuẩn mực kế toán tạo ra một hệ thống các quan điểm hành xử cho tất cà kế toán viên, vì vậy chuẩn mực kế toán là hợp lý và thống nhất cho tất cả mọi người làm kế toán
Một nhân viên kế toán không nhất thiết phải thuộc hết tất cả 26 chuẩn mực kế toán, tuy nhiên cần phải nắm rõ những nội dung chuẩn mực kến toán liên quan đến vị trí làm việc của mình

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam:

Tính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 quyết định và Thông tư hướng dẫn thực hiện):

Đợt 1: Ngày 31/12/2007 ban hành 4 chuẩn mực:

☑ Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
☑ Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình
☑ Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình
☑ Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
☑ Quyết định 49/2001/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực:
☑ Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung
☑ Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản
☑ Chuẩn mực số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
☑ Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng
☑ Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay
☑ Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
☑ Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực:
☑ Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư
☑ Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
☑ Chuẩn mực số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
☑ Chuẩn mực số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
☑ Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
☑ Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan
☑ Quyết định 234/2003/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực:
☑ Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
☑ Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
☑ Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
☑ Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
☑ Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận
☑ Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
☑ Quyết định 12/2005/ QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 20/2006/TT-BTC

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực
☑ Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh
☑ Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
☑ Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
☑ Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu
☑ Quyết định 100/2005/ QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 21/2006/TT-BTC

Bạn có thể tải 26 chuẩn mực tại: https://drive.google.com/file/d/0B6pYv-NJyNCtbTBVSk9hR281N1E/view?usp=sharing


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k