CHI PHÍ NHÂN CÔNG THUÊ NGOÀI XÂY DỰNG

CÂU HỎI: Chi phí thuê nhân thuê ngoài của Công ty xây dựng thì bộ chứng từ như thế nào để thuế chấp thuận khi quyết toán thuế TNDN.
????TRẢ LỜI:
Theo như CV 3313/CT-TTHT ngày 30/05/2016 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời cho Công ty CP XD và TM Hùng Vương HVGC như sau:
A. VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ DO CỤC THUẾ ĐẶT IN
✍Tại tiết b, khoản 1 , Điều 3 TT92/TT-BTC ngày 15/06/2016 của BTC hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh như sau: (PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH)
a) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.
Ví dụ 1: Năm 2015, Ông C phát sinh doanh thu từ 01 hợp đồng với Công ty X với giá trị hợp đồng trong năm là 40 triệu đồng và 01 hợp đồng với Công ty Y với giá trị hợp đồng trong năm là 50 triệu đồng. Tổng giá trị hai hợp đồng trong năm là 90 triệu đồng (100 triệu). Như vậy, ông C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu phát sinh của cả 03 hợp đồng nêu trên là 110 triệu đồng.
✍Tại tiết m , khoản 3 Điều 5 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN (DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN)
Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiêt bị là sô tiên từ hoạt động xây dựng, lăp đặt bao gôm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.
✍Tại tiết b, điểm 2, điều 3 TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: (THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU)
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
✍Tại khoản 1 Điều 13 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in như sau: (CẤP HÓA ĐƠN LẺ CHO CÁ NHÂN KINH DOANH)
Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. (Trường hợp mà cá nhân kinh doanh cần hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế cấp cho là bình thường theo như điểm b khoản 2 Điều 12 của TT39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014)
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.
=>Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty CP XD và TM Hùng Vương HVGC có ký hợp đồng giao khoán nhân công với đội trưởng các đội nhân công, thời gian thi công là 2 năm, khi quyết toán công trình với giá trị quyết toán thi công trên 100 triệu, người đại diện ra chi cục thuế địa phương đề nghị cấp HÓA ĐƠN LẺ thì Chi cục thuế cấp hóa đơn lẻ nếu tại thời điểm người đội trưởng của nhóm thợ thi công có doanh thu (số tiền nhận trong năm dương lịch đề nghị cấp hóa đơn) đối với hoạt động cung ứng dịch vụ nhân công xây dựng trên 100 triệu/năm
=>Trường hợp người đội trưởng của nhóm thợ thi công xây dựng đề nghị cấp hóa đơn lẻ có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu trở xuống thì chi Cục thuế không cấp hóa đơn lẻ.
B. CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN KHI KHÔNG ĐƯỢC CẤP HÓA ĐƠN LẺ
✍Theo như Tiết 2.4 Điều 4 TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:
Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). ĐÂY LÀ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA HỘ CÁ NHÂN KINH DOANH
=>Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người đội trưởng của nhóm thợ thi công không đủ điều kiện để Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (doanh thu trong năm từ 100 triệu trở xuống) thì công ty CP Xd và TM Hùng Vương HVGC được phép lập bảng kê nhân công 01/TNDN kèm theo TT78/2014/TT-BTC, bảng kê kèm theo hợp đồng thuê khoán, biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán và chứng từ thanh toán cho đại diện nhóm thợ thi công.
C. VỀ HỒ SƠ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI PHÍ NHÂN CÔNG KHÔNG ĐƯỢC CẤP HÓA ĐƠN LẺ
✍Đối với trường hợp người đội trưởng của nhóm thi công không được cấp hóa đơn lẻ
-Bảng kê đối với dịch vụ thuê nhân công theo mẫu số 01/TNDN kem theo thông tư số 78/2014/TT-BTC
-Hợp đồng thuê khoán nhân công (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có)
-Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán và chứng từ thanh toán cho đại diện nhóm thợ thi công
✍Đối với trường hợp người đội trưởng của nhóm thi công được cấp hóa đơn lẻ
-Hợp đồng thuê khoán nhân công (kèm theo phụ lục hợp đồng nếu có)
-Biên bản thanh lý hợp đồng thuê khoán và chứng từ thanh toán cho đại diện nhóm thợ thi công (nếu từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản)
-Hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế cấp cho đội trưởng nhóm đội thi công.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k