CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN TRÊN EXCEL

Bài viết trước Kế toán An Tâm đã chia sẻ với các bạn cách lập bảng chấm công trên excel. Từ bảng chấm công này kết hợp với hợp đồng lao động, phiếu xác nhận sản phẩm, phiếu xác nhận công việc hoàn thành,…, quy chế lương thưởng của doanh nghiệp để tiến hành lập bảng lương cho nhân viên.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Các lưu ý cần quan tâm về lập bảng lương năm 2017:
– Mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

1

– Đối với lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Ví dụ: Công ty An Tâm cần tuyển một nhân viên kế toán bắt đầu làm việc 01/01/2017, yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên. Tính mức lương thấp nhất mà công ty An Tâm phải trả cho nhân viên này ?
– Công ty An Tâm ở Quận 10 – TP.HCM -> Thuộc vùng I: mức lương tối thiểu vùng là 3.750.000
– Nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên -> Phải cộng thêm 7% của 3.750.000 nữa.
-> Vậy mức lương thấp nhất phải trả cho nhân viên này là:
3.750.000 + 7% x 3.750.000 = 4.012.500

– Các khoản tính đóng và không đóng BHXH (áp dụng từ 01/01/2016 đến 31/12/2017)

23

Thông tin trên hợp đồng lao động của nhân viên như sau:4

– Đặng Anh Khải có 1 người phụ thuộc, Nguyễn Thùy Trang có 1 người phụ thuộc, Trần Thị Thúy có 2 người phụ thuộc

Download bảng lương tại đây: BangChamCong&BangLuong

5

– Cột “Lương chính” (hay Lương cơ bản): lấy số liệu trên HĐLĐ để nhập vào cột này.
+ Mức lương ở cột này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
+ Lương của nhân viên thử việc tối thiểu bằng 85% mức lương chính thức.

– Cột “Phụ cấp”: lấy trên HĐLĐ
+ Phụ cấp trách nhiệm: dành cho cán bộ, quản lý công ty như Giám đốc, PGĐ, Trưởng phòng hoặc Kế toán trưởng,.. -> Cộng vào lương đóng bảo hiểm -> Tính vào Thu nhập chịu thuế TNCN

+ Phụ cấp ăn trưa:
o Không cộng vào lương đóng bảo hiểm
o Đối với thuế TNCN:
Từ 730.000 trở xuống -> Không tính vào TN chịu thuế TNCN
Trên 730.000 -> Phần vượt chi phải tính vào TN chịu thuế TNCN

+ Phụ cấp điện thoại: không cộng vào lương đóng bảo hiểm, không tính vào TN chịu thuế TNCN (theo CV 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015)
+ Phụ cấp xăng xe: không cộng vào lương đóng bảo hiểm, tính vào TN chịu thuế TNCN
+ Hỗ trợ nhà ở:
o Không cộng vào lương đóng bảo hiểm
o Đối với thuế TNCN: tính vào TN chịu thuế nhưng không vượt quá 15% tổng TNCT phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, dịch vụ kèm theo).

Lưu ý: Để các khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp,… được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp phải thể hiện rõ mức hưởng và điều kiện hưởng trong HĐLĐ, Quy chế tài chính, Quy chế lương thưởng,…

  • Cách lập công thức cho các cột:

– Cột “Tổng thu nhập”: là toàn bộ số tiền người lao động được hưởng trong tháng
Tổng thu nhập = Tiền lương chính + Phụ cấp trách nhiệm + Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp điện thoại + Phụ cấp xăng xe + Khoản hỗ trợ nhà ở

Áp dụng để tính “Tổng thu nhập” cho nhân viên Đặng Anh Khải:dùng hàm SUM: tính tổng hoặc bấm cộng từng ô lại với nhau đều được.
J12=SUM(D12:I12)
Kéo công thức xuống cho các nhân viên khác ta được kết quả như hình bên dưới:

6

– Cột “Ngày công thực tế”:
Bảng chấm công tháng 01/2017 (Biết ngày công chuẩn là 26 ngày)7

Dựa vào bảng chấm công, tính số ngày công thực tế của nhân viên.
Ngày công thực tế: là số ngày công mà người lao động đã đi làm trong tháng.
Áp dụng tính ngày công thực tế của nhân viên Đặng Anh Khải: bấm qua sheet BangChamCong để thực hiện công thức.
K12 =BangChamCong!C8+BangChamCong!E8-BangChamCong!D88

– Cột “Tổng lương thực tế”:
Có 2 cách tính:
+ Cách 1: Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập/ngày công chuẩn của tháng x Số ngày làm việc thực tế
+ Cách 2: Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập/ngày công chuẩn (26 hoặc 24) x Số ngày làm việc thực tế
Công ty An Tâm áp dụng cách 2 để tính Tổng lương thực tế với ngày công chuẩn của tất cả các tháng trong năm là 26 ngày.
-> Áp dụng để lập công thức tính Tổng lương thực tế cho nhân viên Đặng Anh Khải:
L12= J12*K12/$K$7

Nhập ô K7 là ô ngày công chuẩn: 26 ngày. Khi đặt công thức tính ở ô L12 bấm K7 rồi bấm F4 sẽ ra $K$7 để cố định ô này lại, khi kéo công thức không bị chạy thành ô khác.9

– Cột “Lương đóng bảo hiểm”:
+ Đối với nhân viên có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên:
Lương đóng bảo hiểm = Lương chính + Các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm
= Lương chính + Phụ cấp trách nhiệm
+ Đối với nhân viên có HĐLĐ dưới 3 tháng (lao động thời vụ, thử việc): không đóng bảo hiểm

Áp dụng để lập công thức tính Lương đóng bảo hiểm cho nhân viên Đặng Anh Khải:
Nhìn vào bảng lương ta thấy là những những nhân viên có HĐLĐ trên 3 tháng sẽ được hưởng các khoản phụ cấp, còn nhân viên thời vụ, thử việc thì không có những khoản này -> Dùng hàm IF
+ Cú pháp: IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)
+ Ý nghĩa: Nếu điều kiện đúng cho giá trị 1, ngược lại cho giá trị 2
Lập công thức như sau: Nếu TỔNG các cột Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe mà = 0, thì cột Lương đóng bảo hiểm = 0, ngược lại thì = cột Lương chính + Phụ cấp trách nhiệm
M12=IF(SUM(F12:H12)=0,0,D12+E12)

10

– Các khoản trích vào chi phí DN: Cột “BHXH”, “BHYT”, “BHTN”, “KPCĐ”:
= Cột Lương đóng BH x Tỷ lệ phần trăm (theo quy định hiện hành)11

-> Chỉ cần lập 1 công thức cho 4 cột trên bằng cách cố định ô dữ liệu (ký tự $): để khi copy công thức sang ô khác không làm thay đổi ô dữ liệu trong công thức.

Có 3 dạng cố định ô/vùng dữ liệu:
+ A$1: Cố định dòng mà không cố định cột. Khi copy sang cột khác thì chỉ có địa chỉ cột thay đổi, trong khi số thứ tự dòng không thay đổi.
+ $A1: Cố định cột mà không cố định dòng. Khi copy sang cột khác thì địa chỉ cột thay đổi, trong khi số thứ tự dòng thay đổi.
+ $A$1: Cố định cả dòng và cột. Khi copy sang cột khác thì cả địa chỉ cột và số thứ tự dòng đều không thay đổi.

-> Áp dụng cho ô N12=M12xN11
+ Khi copy công thức xuống ô N13 thì số thứ tự cột không thay đổi tức là cột Lương đóng bảo hiểm sẽ là M13 nhưng ô N11 sẽ thay đổi dòng thành N12 (sai) -> Cố định dòng 11: N$11
+ Khi copy công thức sang ô O12 thì ô M12 sẽ thay đổi thành N12 (sai) -> Cố định cột M: $M12
-> Công thức đúng là N12=$M12xN$11, kéo công thức cho 4 cột “BHXH”, “BHYT”, “BHTN”, “KPCĐ” ta được kết quả như sau:12

Cột “Cộng” = BHXH + BHYT + BHTN + KPCĐ = SUM(N12:Q12)
– Các khoản trích trừ vào lương nhân viên: Cách lập công thức tương tự như trên:
N12 =$M12*S$11

13

Cột “Cộng” = BHXH + BHYT + BHTN + KPCĐ = SUM(S12:U12)

– Cột Số người phụ thuộc: dựa vào thông tin nhân viên ở trên nhập số người phụ thuộc vào cột này

– Cột Giảm trừ gia cảnh: giảm trừ bản thân 9.0000.000 đồng, giảm trừ người phụ thuộc 3.600.000 đồng/người. Nhân viên thử việc, nhân viên thời vụ thì cột này=0 (tức là cột Lương đóng BH=0)

Đặt công thức cho cột này như sau: Nếu cột Số người phụ thuộc > 0, số tiền Giảm trừ gia cảnh = 9.000.000 + (số người phụ thuộc x 3.600.000), nếu cột Lương đóng BH=0, thì cột Giảm trừ gia cảnh =0, ngược lại = 9.000.000
-> X12=IF(W12>0,9000000+(W12*3600000),IF(M12=0,0,9000000))

14

– Cột TN chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Các khoản phụ cấp không chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Phụ cấp ăn trưa không chịu thuế (730.000) – Phụ cấp điện thoại, còn nhân viên thử việc, thời vụ thì cột này = 0

Lưu ý: Nhân viên thử việc, thời vụ tiền lương từ 2 triệu đồng trở lên có làm cam kết 02 thì không bị tính thuế TNCN (giả sử bài này An Tâm cho 2 nhân viên này có làm cam kết 02)
-> Công thức: Nếu cột Lương bảo hiểm = 0, thì cột TN chịu thuế TNCN = 0, ngược lại = Tổng thu nhập – Phụ cấp ăn trưa không chịu thuế (730.000) – Phụ cấp điện thoại
Y12=IF(M12=0,0,L12-730000-G12)15

– Cột TN tính thuế TNCN = TN chịu thuế – Các khoản giảm trừ
= TN chịu thuế – Giảm trừ gia cảnh – Các khoản BH bắt buột
Nếu TN chịu thuế – Giảm trừ gia cảnh – Các khoản BH bắt buột>0, thì TNCT sẽ bằng TN chịu thuế – Giảm trừ gia cảnh – Các khoản BH bắt buột, ngược lại = 0
-> Z12=IF(Y12-X12-V12>0,Y12-X12-V12,0)16

– Cột Thuế TNCN:

Biểu thuế TNCN:17

Ví dụ: Trong tháng 01/2017, ông Nguyễn Văn A có TN chịu thuế TNCN là 17 triệu đồng. Tính số thuế TNCN ông A phải nộp?

= 5×5%+(10-5)x10%+(17-10)x15%=1.8 triệu

  • Cột Thuế TNCN=IF(Z12<=5000000, Z12*5%,IF(, Z12<=10000000,5000000*5%+( Z12-5000000)*10%,IF(Z12<=18000000,5000000*5%+5000000*10%+( Z12-10000000)*15%)))

18

– Cột Tạm ứng: dựa vào số tạm ứng cho nhân viên để nhập vào
– Cột Thực lĩnh = Tổng thu nhập – Các khoản bảo hiểm – Thuế TNCN – Tạm ứng
Ẩn đi các cột không cần thiết ta được bảng lương như sau: 19

CPA; CPT Bùi Tấn Hải
Tác giả của các bộ sách KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

  1. Bộ Tự học kế toán tại nhà CẦM TAY CHỈ VIỆC
  2. Bộ Bài tập và bài giải xuyên suốt 1 công ty sản xuất 1 sản phẩm có hình ảnh minh hoạ
  3. Bộ Lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế bằng HÌNH ẢNH MINH HOẠ
  4. Bộ Chứng từ thực tế của Công ty và hướng dẫn thực hành kế toán trên phần mềm MISA

Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
Website: www.antam.edu.vn – Email: info@antam.edu.vn

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ