CÁCH ĐIỀN PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ 03-2A TRONG HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Câu hỏi: Cách điền số liệu chuyển lỗ vào phụ lục 03-2A trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, điền dữ liệu như thế nào cho phù hợp?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như Điều 9 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định hướng dẫn về LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

=> Như vậy, khẳng định lại 1 điều là chúng ta lấy SỐ LỖ của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN tại chỉ tiêu hiệu số của “C1-C2”: (Thu nhập chịu thuế trừ đi phần Thu nhập được miễn thuế và không tính phần chuyển lỗ của các năm trước chuyển sang) để chuyển lỗ vào những năm tiếp theo chứ không phải lấy chỉ tiêu lỗ Mã số 60 (Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp) trên báo cáo kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính.

THU NHẬP CHỊU THUẾ thì bằng: LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (Chỉ tiêu 60 trên kết quả kinh doanh của Bộ báo cáo tài chính) + Chi phí mà thuế không chấp nhận theo luật thuế TNDN + Cộng hoặc – Trừ điều chỉnh những khoản doanh thu và chi phí mà đã được điều chỉnh ở những kỳ quyết toán thuế trước vào tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ này.

Ví dụ để giải thích vấn về lấy số lỗ nào để chuyển lỗ:

Công ty Các bạn năm 2015 có:

 • Doanh thu và thu nhập khác là 200 triệu (trong đó doanh thu tài chính từ việc chia lãi của Công ty con là 50 triệu)
 • Chi phí (TK 632;641;;642;635;811) là 300 triệu. Trong đó có 20 triệu chi phí bán hàng (TK 641) không có hoá đơn GTGT nên thuế không chấp nhận khi quyết toán thuế TNDN

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế mã số 60 trên báo cáo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính là: 200-300=(100)
+ Thu nhập chịu thuế là: (100)+20=80
+ Thu nhập chịu thuế trừ đi phần thu nhập miễn thuế (C1-C2)là: (80)-50=-130
+ Số lỗ được chuyển cho những kỳ tính thuế tiếp theo từ năm 2016 là (130) triệu

Ví dụ thực hành: Công ty Đào tạo An Tâm có tình hình quyết toán thuế TNDN qua các năm như sau. Giả sử rằng lỗ của các năm là lấy số liệu C1-C2 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Lỗ này là lỗ để chuyển lỗ không phải là số lỗ trên báo cáo kết quả kinh doanh nhé. Giả sử năm 2011 là năm đầu tiên của Công ty.

 • Năm 2011 Công ty An Tâm bị lỗ 30.998.440đ=> Số lỗ này sẽ được chuyển lỗ 5 năm liên tục kể từ sau năm phát sinh lỗ là (2012;2013;2014;2015;2016)
 • Năm 2012 Công ty An Tâm bị lỗ 94.025.768đ=>=> Số lỗ này sẽ được chuyển lỗ 5 năm liên tục kể từ sau năm phát sinh lỗ là (2013;2014;2015;2016;2017)
 • Năm 2013 Công ty An Tâm lãi 4.266.023đ
 • Năm 2014 Công ty An Tâm lãi 20.471.737đ
 • Năm 2015 Công ty An Tâm lãi 77.666.480đ.

Câu hỏi đặt ra: Vậy những khoản lỗ năm 2011 và 2012 sẽ được chuyển lỗ như thế nào trong các kỳ tính thuế 2013;2014;2015?

Giải:

 • Năm 2011 Công ty lỗ thì năm 2011 không có làm phụ lục chuyển lỗ.
 • Năm 2012 Công ty lỗ thì năm 2012 sẽ có phụ lục chuyển lỗ từ năm 2011 chuyển qua như sau:
  1-20
 • Năm 2013 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 4.266.023. Số lỗ còn lại của năm 2011 là 26.732.417 sẽ được chuyển lỗ cho những năm tiếp theo (2014;2015). Xem phụ lục chuyển lỗ năm 20132-4
 • Năm 2014 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 20.471.737đ. Vậy số lỗ còn lại của năm 2011 là 6.260.680 sẽ được chuyển lỗ cho năm 2015. Xem phụ lục chuyển lỗ năm 2014
  3-3
 • Năm 2015 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 6.260.680 đ và chuyển lỗ từ năm 2012 chuyển qua là 71.405.800. Vậy số lỗ còn lại của năm 2012 là 22.619.968 sẽ được chuyển lỗ cho các năm còn lại (2016;2017). Xem phụ lục chuyển lỗ năm 2015
  4-3

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ