Các phương pháp tính giá thành (3): phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

3. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
+ Phương pháp này được áp dụng thích hợp cho những DN trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, đồng thời với việc sản xuất ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ.
+ Trong trường hợp này đối tượng kế toán tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất còn đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính. Để tính được giá thành của sản phẩm chính phải loại trừ chi phí của sản phẩm phụ

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

+ Chi phí sản xuất thực tế của sản phẩm phụ được tính theo GIÁ BÁN CỦA SẢN PHẨM PHỤ VÀ LÃI GỘP HOẶC GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH CỦA SẢN PHẨM PHỤ

=> Chi phí sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục chi phí (621;622;627) bằng cách lấy Tỷ trọng của sản phẩm phụ trong Tổng số chi phí sản xuất thực tế sản xuất ra sản phẩm chính và sản phẩm phụ NHÂN VỚI chi phí sản xuất của từng khoản mục tương ứng (Đầu kỳ + Phát sinh – Cuối kỳ).

5

6

Ví dụ: Của trường hợp tính giá thành tạo ra sản phẩm phụ (CÁC BẠN THAM KHẢO)
Trong tháng 1/2014, tình hình sản xuất của Cty ABC về sản xuất quạt treo tường như sau:
CPNVLTT: 4.000.000
CPNCTT: 1.000.000
CPSXC: 600.000

+ SP chính (Quạt treo tường) thu được trong kỳ: và nhập kho là 800 sản phẩm
+ SP phụ bán ngay cho khách hàng , trị giá thu hồi được xác định: 200.000
Trị giá bán chưa có thuế 250.000, thuế VAT 10% và thu toàn bộ bằng tiền mặt

CPSXDD đầu kỳ: 300.000, CP DD dở dang cuối kỳ: 500.000. Biết rằng sản phẩm dở dang được đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp

Giải (Các bạn tham khảo)
(1): Nợ TK 154: 5.600.000
Có TK 621: 4.000.000
Có TK 622: 1.000.000
Có TK 627: 600.000

(2a): Nợ TK 632: 200.000
Có TK 154: 200.000

 Tỷ trọng của sản phẩm phụ trong toàn bộ chi phí sản xuất thực tế ra sản phẩm phụ và sản phẩm chính=200.000/ (300.000+4.000.000+1.000.000+600.000-500.000)=3,70374%

(2b): Nợ 111: 275.000
Có TK 511: 250.000
Có TK 3331: 25.000
Tổng Z sản phẩm chính hoàn thành
=300.000+5.600.000-500.000-200.000=5.200.000

Nợ 155: 5.200.000
Có 154: 5.200.000

Z1dvsp chính=5.200.000/800=6.500
(Nếu chúng ta không biết giá vốn thu hồi bao nhiêu mà biết đơn giá bán cũng như biết lãi của việc bán SP phụ thì ta sẽ tính được giá vốn của SP phụ).

94

Giải thích số liệu của từng khoản mục chi phí của sản phẩm phụ
 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp=(300.000+4.000.000-500.000)*3.70374%
 Chi phí nguyên nhân công trực tiếp=(0+1.000.000-0)*3.70374%
 Chi phí sản xuất chung trực tiếp=(0+600.000-0)*3.70374%

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Các bạn đón đọc bài viết tiếp theo về cách tính giá thành theo phương pháp tỉ lệ nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ