Bài tập và bài giải kế toán hàng tồn kho

Tại 1 DNSX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho phương pháp kê khai thường xuyên, có tình hình về vật liệu chính A trong tháng 1 năm N như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Tồn đầu tháng: 1.200 kg, đơn giá: 30.000 đ

 1. Ngày 3/1: nhập 2.000 kg của nhà cung cấp M, đơn giá 32.000 đ, VAT 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ 4.400.000 đ thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, đã bao gồm VAT 10%.
 2. Ngày 7/1: xuất dùng 1.500 kg cho sản xuất
 3. Ngày 12/1: nhập 3.000 kg của nhà cung cấp N, đơn giá: 33.000 đ, VAT 10%
 4. Ngày 15/1: nhập 1.000 kg của nhà cung cấp M, đơn giá 31.000 đ, VAT 10%. Chi phí vận chuyển: 900.000 đ, VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt
 5. Ngày 22/1: xuất dùng 2.200 kg cho sản xuất
 6. Ngày 28/1: xuất dùng 2.000 kg cho sản xuất

Yêu cầu:

 • Tính giá thực tế vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng, định khoản tình hình trên
 • Cho biết bộ chứng từ của từng nghiệp vụ và ghi sổ sách các tài khoản liên quan

Bài giải:

 1. Ngày 3/1: nhập 2.000 kg của nhà cung cấp M, đơn giá 32.000 đ, VAT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ 4.400.000 đ thanh toán bằng tiền mặt, đã bao gồm VAT 10%.
 • Định khoản

Nợ TK 152A: 64.000.000 (2.000 x 32.000)
Nợ TK 133: 6.400.000
Có TK 331M: 70.400.000

Nợ TK 152A: 4.000.000
Nợ TK 133: 400.000
Có TK 112: 4.400.000

 • Bộ chứng từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho bên bán

Định khoản 2

+ Chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập
+ Chứng từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A, 331M
+ Sổ cái TK 152, 133, 112, 331

2. Ngày 7/1: xuất dùng 1.500 kg cho sản xuất

 • Định khoản

Nợ TK 621: 48.937.500 (1.500 x32.625)
Có TK 152A: 48.937.500 (1.500 x32.625)

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho
+ Chứng từ gốc: phiếu yêu cầu xuất vật tư

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A
+ Sổ cái TK 621, 152

3. Ngày 12/1: nhập 3.000 kg của nhà cung cấp N, đơn giá: 33.000 đ, VAT 10%

 • Định khoản

Nợ TK 152A: 99.000.000 (3.000 x 33.000)
Nợ TK 133: 9.900.000
Có TK 331N: 108.900.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho bên bán

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A, 331N
+ Sổ cái TK 152, 133, 331

4. Ngày 15/1: nhập 1.000 kg của nhà cung cấp M, đơn giá 31.000 đ, VAT 10%. Chi phí vận chuyển: 800.000 đ, VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt

 • Định khoản

Nợ TK 152A: 31.000.000 (1.000 x 31.000)
Nợ TK 133: 3.100.000
Có TK 331M: 32.100.000

Nợ TK 152A: 900.000
Nợ TK 133: 90.000
Có TK 111: 990.000

 • Bộ chứng từ:

Định khoản 1

+ Chứng từ kế toán: phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho bên bán

Định khoản 2

+ Chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập
+ Chứng từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A, 331M
+ Sổ cái TK 152, 133, 111, 331

5. Ngày 22/1: xuất dùng 2.200 kg cho sản xuất

 • Định khoản

Nợ TK 621: 71.775.000 (2.200×32.625)
Có TK 152A: 71.775.000 (2.200×32.625)

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho
+ Chứng từ gốc: phiếu yêu cầu xuất vật tư

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A
+ Sổ cái TK 621, 152

6. Ngày 28/1: xuất dùng 2.000 kg cho sản xuất

 • Định khoản

Nợ TK 621: 65.250.000 (2.000 x 32.625)
Có TK 152A: 65.250.000 (2.000 x 32.625)

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: phiếu xuất kho
+ Chứng từ gốc: phiếu yêu cầu xuất vật tư

 • Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ chi tiết 152A
+ Sổ cái TK 621, 152

Cuối tháng, tính giá xuất kho:
1


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k