Bài tập và bài giải định khoản các nghiệp vụ về tiền

Tại 1 doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu về tiền mặt và TGNH trong tháng 6 năm N như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Số dư đầu kỳ: Tiền mặt: 5.000.000 đồng, TGNH: 300.000.000 đồng

1. Ngày 01/06: Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt 10.000.000 đồng, VAT 10%; giá vốn 6.000.000 đồng
2. Ngày 02/06: Khách hàng A trả nợ còn thiếu bằng tiền mặt 15.000.000 đồng.
3. Ngày 03/06: Thu tiền gửi NH do bán TSCĐ hữu hình 60.000.000, VAT 10%. Nguyên giá tài sản 300.000.000 đồng, đã khấu hao hết 250.000.000 đồng
4. Ngày 06/06: Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên X đi công tác: 12.000.000 đồng
5. Ngày 07/06: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000.000 đồng
6. Ngày 09/06: Chi tiền mặt tạm ứng lương kỳ đợt 1: 30.000.000 đồng
7. Ngày 10/06: Vay ngắn hạn ngân hàng: 80.000.000 đồng
8. Ngày 15/06: Chi tiền đặt cọc để thuê 1 căn nhà dùng làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 15.000.000 đồng, biết thời gian thuê 3 tháng.
9. Ngày 25/06: Thu hồi tạm ứng thừa nhập quỹ tiền mặt: 3.000.000 đồng
10. Ngày 28/06: Mua NVL nhập kho 44.000.000 đồng, đã bao gồm thuế VAT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển NVL về kho 500.000 đồng, VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.
11. Ngày 30/06: Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thiếu: 2.000.000 đồng, chưa rõ nguyên nhân.
12. Ngày 30/06: Nhận lãi tiền gửi ngân hàng 1.000.000 đồng

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, cho biết bộ chứng từ của từng nghiệp vụ bao gồm những gì và ghi sổ sách từng nghiệp vụ như thế nào?

Bài giải:

1. Nghiệp vụ 1: Ngày 01/06: Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt 10.000.000 đồng, VAT 10%; giá vốn 6.000.000 đồng

 • Định khoản:

+ Doanh thu

Nợ TK 111: 11.000.000
Có TK 511: 10.000.000
Có TK 3331: 1.000.000

+ Giá vốn

Nợ TK 1561: 6.000.000
Có TK 632: 6.000.000

 •  Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu thu
+ Chứng từ gốc: Hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 511, 3331, 1561, 632

2. Nghiệp vụ 2: Ngày 02/06: Khách hàng A trả nợ còn thiếu bằng tiền mặt 15.000.000 đồng.

 • Định khoản:

Nợ TK 111: 15.000.000
Có TK 131 A: 15.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu thu
+ Chứng từ gốc: hóa đơn, phiếu chi của KH A

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 131
+ Sổ chi tiết 131A

3. Ngày 03/06: Thu tiền gửi NH do bán TSCĐ hữu hình 60.000.000, VAT 10%. Nguyên giá tài sản 300.000.000 đồng, đã khấu hao hết 250.000.000 đồng

 • Định khoản:

+ Thu nhập do nhượng bán TS:

Nợ TK 112: 66.000.000
Có TK 711: 60.000.000
Có 3331: 6.000.000

+ Ghi giảm TS do nhượng bán:

Nợ TK 811: 50.000.000
Nợ TK 214: 250.000.000
Có 211: 300.000.000

 •  Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: giấy báo có kế toán lập
+ Chứng từ gốc: hóa đơn, hợp đồng mua bán tài sản, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ, giấy báo có ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 112, 711, 3331, 811, 214, 211

4. Ngày 06/06: Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên X đi công tác: 12.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 141X: 12.000.000
Có TK 111: 12.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu chi
+ Chứng từ gốc: Giấy đề nghị tạm ứng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Số cái TK 111, 141
+ Sổ chi tiết 141X

5. Ngày 07/06: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 50.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 111: 50.000.000
Có TK 112: 50.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu thu
+ Chứng từ gốc: Séc, Giấy báo nợ ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 112

6. Ngày 09/06: Chi tiền mặt tạm ứng lương kỳ đợt 1: 30.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 3341: 30.000.000
Có TK 111: 30.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu chi
+ Chứng từ gốc: Bảng lương tạm ứng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 3341

7. Ngày 10/06: Vay ngắn hạn ngân hàng: 80.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 112: 30.000.000
Có TK 341: 30.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Giấy báo có kế toán lập
+ Chứng từ gốc: Hợp đồng vay, giấy báo có ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 3341

8. Ngày 15/06: Chi tiền đặt cọc để thuê 1 căn nhà dùng làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 15.000.000 đồng, biết thời gian thuê 3 tháng.

 • Định khoản:

Nợ TK 2421: 15.000.000
Có TK 111: 15.000.000

Nợ TK 6427: 5.000.000
Có TK 2421: 5.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu chi
+ Chứng từ gốc: Hợp đồng thuê nhà

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 2421, 6427

9. Ngày 25/06: Thu hồi tạm ứng thừa nhân viên X nhập quỹ tiền mặt: 3.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 111: 3.000.000
Có TK 141X: 3.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu thu
+ Chứng từ gốc: Giấy đề nghị quyết toán tạm ứng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 141
+ Sổ chi tiết TK 141X

10. Ngày 28/06: Mua NVL nhập kho 44.000.000 đồng, đã bao gồm thuế VAT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển NVL về kho 500.000 đồng, VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.

 • Định khoản:

Nợ TK 152: 40.000.000
Nợ 1331: 4.000.000
Có TK 112: 44.000.000

Nợ TK 152: 500.000
Nợ 1331: 50.000
Có TK 111: 550.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu nhập kho, Phiếu chi, Giấy báo nợ kế toán lập
+ Chứng từ gốc: Hợp đồng mua bán, Hóa đơn, Phiếu xuất kho bên bán, Giấy báo nợ ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 112, 1331, 152

11. Ngày 30/06: Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thiếu: 2.000.000 đồng, chưa rõ nguyên nhân.

 • Định khoản:

Nợ TK 1381: 2.000.000
Có TK 111: 2.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Phiếu chi
+ Chứng từ gốc: Biên bản kiểm kê quỹ

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 1381

12. Ngày 30/06: nhận lãi tiền gửi ngân hàng 1.000.000 đồng

 • Định khoản:

Nợ TK 112: 1.000.000
Có TK 515: 1.000.000

 • Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán: Giấy báo có kế toán lập
+ Chứng từ gốc: Giấy báo có ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng

 • Ghi sổ kế toán:

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ cái TK 111, 515


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k