Bài tập làm thêm liên quan đến doanh thu (511;515) và thu nhập khác (711) cũng như liên quan đến chi phí

Đề bài:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

Giảm 980,000₫ 

Tại một Công ty ABC sản xuất có MST 3600252847, địa chỉ 87 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM chuyên bán 2 dòng sản phẩm Sony Vaio, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân 1 lần cuối tháng:

Số dư đầu kỳ 1/1/2015: trên một số tài khoản:

TK 1561 : 550.000.000
+ 10 cái Sony VAIO I, đơn giá 30.000.000 đồng/cái
+ 10 cái Sony VAIO II, đơn giá 25.000.000 đồng/cái

Trong kỳ tháng 1/2015 có các phát sinh như sau:

1. Ngày 02/01/2015 bán 5 cái Sony Vaio I cho công ty An An, đơn giá bán chưa thuế là: 40.000.000 đ/cái, thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng ACB .
2. Ngày 03/01/2015 bán 8 cái Sony Vaio II cho công ty Thiên Tân, đơn giá bán là 32.000.000đ/cái, thuế GTGT 10% khách hàng chưa thanh toán tiền.
3. Ngày 05/01/2015 Công ty mua 20 cái máy tính Sony Vaio II của công ty TNHH S, đơn giá mua chưa thuế là 24.250.000đ/cái chưa trả tiền. Ngày 7/1/2015 thanh toán bằng chuyển khoản VCB, do thanh toán trước hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên trị giá mua chưa thuế.
4. Ngày 07/01/2015 Công ty Thiên Tân lập biên bản và xuất hóa đơn trả lại 2 cái Sony Vaio II bị lỗi kỹ thuật đã mua ở NV2 cho công ty ABC.
5. Ngày 10/01/2015 Công ty TNHH ABC và Công ty An An lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 02 cái máy Sony Vaio I với giá 1.000.000 đ/cái vì hàng hóa không đúng quy cách, phẩm chất.
6. Ngày 15/01/2015 công ty xuất 1 cái mái Sony Vaio I ra sử dụng cho bộ phận kế toán.
7. Ngày 21/01/2015 bán 10 cái máy Sony Vaio cho công ty Thiên Tân đơn giá bán chưa thuế 35.000.000đ/cái, thuế GTGT 10% chưa thu tiền khách hàng
– Chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán bằng tiền mặt cho công ty vận chuyển DHL, trị giá chưa thuế là 1.000.000, thuế GTGT 10%.
8. Ngày 22/01/2015 công ty Thiên Tân thanh toán tiền hàng ở NV7 trước hạn bằng tiền gửi ACB nên công ty cho hưởng chiết khấu thanh toán 2% trên tổng giá thanh toán.
9. Ngày 25/01/2015 công ty chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2015 cho điện lực trị giá chưa thuế 3.500.000 đồng, Thuế GTGT 10%
10. Ngày 28/01/2015 thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng VCB: 500.000 đồng
11. Ngày 28/01/2015 chi trả tiền vi phạm luật giao thông bằng tiền mặt : 1.000.000 đồng
12. Ngày 27/01/2015 trả lãi vay ngân hàng ACB số tiền 542.000 đồng
13. Ngày 27/01/2015 nhận lãi tiền gửi ngân hàng VCB số tiền 420.000 đồng
Yêu cầu:
 Hãy cho biết bộ chứng từ trong từng trường hợp này để ghi sổ là gì?
 Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại ngày phát sinh nghiệp vụ
 Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?
Giải:
Đơn giá xuất kho theo pp bình quân một lần cuối tháng
+Sony vaio II = 250.000.000+20*24.250.000=24.500.000 đ/cái
(10+20)

+Sony Vaio I=30.000.000 (Vì không có phát sinh mua trong kỳ)

1.Ngày 02/01/2015 bán 5 cái Sony Vaio I cho công ty An An, đơn giá bán chưa thuế là : 40.000.000 đ/cái, thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng ACB .

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Giấy báo có do kế toán lập (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo có ngân hàng ACB (chứng từ gốc)
3. Phiếu xuất kho (chứng từ ghi sổ)
4. Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)
5. Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
6. Biên bản giao hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nghiệp vụ doanh thu
Nợ TK 11211: 220.000.000
Có TK 5111: 200.000.000 = ( 5*40.000.000)
Có TK 33311: 20.000.000

Nghiệp vụ giá vốn
Nợ TK 632 : 150.000.000 =5*30.000.000
Có TK 1561 (Sony Vaio I) 150.000.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11211; 5111; 33311; 632; 1561, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio I

2.Ngày 03/01/2015 bán 8 cái Sony Vaio II cho công ty Thiên Tân, đơn giá bán là 32.000.000đ/cái, thuế GTGT 10% khách hàng chưa thanh toán tiền.

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:

1.Phiếu kế toán bán
2.Phiếu xuất kho (chứng từ ghi sổ)
3.Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)
4.Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
5.Biên bản giao hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:

Nghiệp vụ doanh thu
Nợ TK 131 (ThiênTân): 281.600.000
Có TK 5111: 256.000.000 = ( 8*32.000.000)
Có TK 33311: 25.600.000

Nghiệp vụ giá vốn
Nợ TK 632 : 196.000.000 =8*24.500.000
Có TK 1561 (Vaio I) 196.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11211; 5111; 33311; 632; 1561, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II

3.Ngày 05/01/2015 Công ty mua 20 cái máy tính Sony Vaio II của công ty TNHH S, đơn giá mua chưa thuế là 24.250.000đ/cái chưa trả tiền. Ngày 7/1/2015 thanh toán bằng chuyển khoản VCB , do thanh toán trước hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên trị giá mua chưa thuế.

+ Bộ chứng từ của từng nghiệp vụ như sau:
Nghiệp vụ 1 (Ngày 5/1/2015)
1. Phiếu nhập kho (chứng từ ghi sổ)
2. Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
3. Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)

Nghiệp vụ 2 (Ngày 7/1/2015)
1. Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ). 2. Ủy nhiệm chi (chứng từ gốc)
Và Giấy báo nợ của ngân hàng

+ Định khoản nghiệp vụ 1 ngày 5/1/2015
Nợ TK 1561 (Sony vaio II): 485.000.000 = ( 20*24.250.000)
Nợ TK 1331: 48.500.000
Có 331: 533.500.000

+Định khoản nghiệp vụ 2 ngày 7/1/2015 (Thanh toán trước hạn, thanh toán ngày 7/1/2015)

Nợ 331: 533.500.000
Có 11212: 528.650.000
Có 515: 4.850.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 1561; 1331; 11211, 515 ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II

4. Ngày 07/01/2015 Công ty Thiên Tân lập biên bản và xuất hóa đơn trả lại 2 cái Sony Vaio II bị lỗi kỹ thuật đã mua ở NV2 cho công ty ABC

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu nhập kho (chứng từ ghi sổ) và Phiếu kế toán hàng trả lại (chứng từ ghi sổ)
2. Biên bản trả lại hàng (chứng từ gốc)
3. Hóa đơn trả hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nợ TK 5213: 64.000.000= 2*32.000.000
Nợ TK 33311: 6.400.000 (10%*64.000.000)
Có TK 131 ( Thiên Tân ) : 70.400.000

Nợ TK 1561 ( Sony Vaio II) : 49.000.000 = 2*24.500.000
Có TK 632: 49.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 5213; 1331; 131; 632, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II, ghi sổ chi tiết phải thu khách hàng công ty Thiên Tân

5. Ngày 10/01/2015 Công ty TNHH ABC và Công ty An An lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 02 cái máy Sony Vaio I với giá 1.000.000 đ/cái vì hàng hóa không đúng quy cách, phẩm chất.

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu kế toán hạch toán giảm giá (chứng từ ghi sổ)
2. Biên bản điều chỉnh giảm giá (chứng từ gốc)
3. Hóa đơn giảm giá (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nợ TK 5212: 2.000.000= 2*1.000.000
Nợ TK 33311: 200.000
Có TK 131 (An An): 2.200.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 5212; 1331; 131; 632, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II; Sổ chi tiết của khoản phải thu Cty An An.

6. Ngày 15/01/2015 công ty xuất 1 cái mái Sony Vaio I ra sử dụng cho bộ phận kế toán

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu xuất kho sử dụng nội bộ (chứng từ ghi sổ)
2. Phiếu đề xuất (chứng từ gốc)

+ Định khoản:

Nợ TK 2112: 30.000.000
Có TK 1561 (Sony Vaio I): 30.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 2112; 1561 ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio I

7. Ngày 21/01/2015 bán 10 cái máy Sony Vaio cho công ty Thiên Tân đơn giá bán chưa thuế 35.000.000đ/cái, thuế GTGT 10% chưa thu tiền khách hàng.
Chi phí vận chuyển hàng đi bán thanh toán bằng tiền mặt cho công ty vận chuyển DHL, trị giá chưa thuế là 1.000.000, thuế GTGT 10%.

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu kế toán phải thu + Phiếu xuất kho (chứng từ ghi sổ)
2. Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)
3. Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
4. Biên bản giao hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản ngày 21/01/2015 về nghiệp vụ xuất bán
Nghiệp vụ doanh thu
Nợ TK 131 (ThiênTân): 350.000.000+35.000.000=385.000.000
Có TK 5111: 350.000.000 = (10*35.000.000)
Có TK 33311: 35.000.000 (10%*350.000.000)

Nghiệp vụ giá vốn
Nợ TK 632 : 240.500.000 =10*24.500.000
Có TK 1561 (Sony Vaio II) 240.500.000

+ Định khoản ngày 21/01/2015 về nghiệp vụ chi phí vận chuyển hàng bán

Dựa vào bộ chứng từ gồm 1.Phiếu chi, 2.Hóa đơn vận chuyển kế toán hạch toán như sau:
Nợ TK 6417: 1.000.000
Nợ TK 1331 : 100.000
Có TK 1111: 1.100.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 131, 5111; 33311; 632; 1561, 6417; 1331; 1111, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II và sổ chi tiết của khoản phải thu Thiên Tân

8. Ngày 22/01/2015 công ty Thiên Tân thanh toán tiền hàng ở NV7 trước hạn bằng tiền gửi ACB nên công ty cho hưởng chiết khấu thanh toán 2% trên tổng giá thanh toán

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Giấy báo có do kế toán lập (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo có do ngân hàng lập (chứng từ gốc)
3. Sổ phụ ngân hàng (chứng từ gốc) + Hợp đồng kinh tế

+ Định khoản:
Nợ TK 11211: 377.300.000
Nợ TK 635 : 70.000 = 2%*385.000.000=7.700.000
Có TK 131 (Thiên Tân) : 385.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11211; 131; 515, ghi sổ chi tiết phải thu khách hàng công ty Thiên Tân

9.Ngày 25/01/2015 công ty chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2015 cho điện lực trị giá chưa thuế 3.500.000 đồng, Thuế GTGT 10%

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu chi (chứng từ ghi sổ)
2. Hóa đơn GTGT (chứng từ gốc)
+ Định khoản:
Nợ TK 6427: 3.500.000
Nợ TK 1331: 350.000
Có TK 1111: 3.850.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 6427; 1331; 1111

10. Ngày 28/01/2015 thu tiền vi phạm hợp đồng của khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng VCB: 500.000 đồng

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Giấy báo có do kế toán lập (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo có của ngân hàng (chứng từ gốc)
3. Hợp đồng và biên bản phạt (nếu có)

+ Định khoản:
Nợ TK 11212: 500.000
Có TK 711: 500.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11212; 711

11.Ngày 28/01/2015 chi trả tiền vi phạm luật giao thông bằng tiền mặt : 1.000.000 đồng

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Phiếu chi (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo nợ của ngân hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nợ TK 811: 1.000.000
Có TK 1111: 1.000.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 811; 1111

12.Ngày 27/01/2015 trả lãi vay ngân hàng ACB số tiền 542.000 đồng

+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo nợ của ngân hàng (chứng từ gốc)
3. Sổ phụ ngân hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nợ TK 635: 542.000
Có TK 11211: 542.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 811; 1111

13.Ngày 27/01/2015 nhận lãi tiền gửi ngân hàng VCB số tiền 420.000 đồng
+ Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Giấy báo có kế toán lập (chứng từ ghi sổ)
2. Giấy báo có của ngân hàng (chứng từ gốc)
3. Sổ phụ ngân hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản:
Nợ TK 11212: 420.000
Có TK 515: 420.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11212; 515

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Các bạn hãy tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của Kế toán An Tâm nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k

CHIA SẺ